BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

14 adet apartman dairesi satışı yapılacaktır

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910043
Şehir : İstanbul / Beylikdüzü
Semt-Mahalle : YAKUPLU MAH. / YAKUPLU
Oda Sayısı : 3+1
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DOĞRUHABER 11.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
OLAY 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda Bulunan Belediye Mülkiyetindeki 14 adet Bağımsız Bölümlerin Satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.12.2018 13:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Mülkiyeti Belediyemize ait; “Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda Bulunan Belediye Mülkiyetindeki Bağımsız Bölümlerin Satışı” işi 25 / 12 / 2018 tarihine tesadüf eden Salı günü saat: 13:00’da bağımsız bölüm sırasına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

 1. İdarenin
 1. Adresi: Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü/İSTANBUL
 2. Telefon ve Faks Numarası: 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31

 1. İşin Adı: “Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda Bulunan Belediye Mülkiyetindeki Bağımsız Bölümlerin Satışı”

 1. Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:
 1. İhalenin yapılacağı yer: Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL
 2. İhale Tarihi ve Saati: 25/12/2018 – 13:00
 3. Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat: 24/12/2018 – 16:00
 4. Satılacak Taşınmazlar;
SIRA ADA
PARSEL
KAT NO ODA SAYISI BRÜT
ALAN
MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (%3)
1 361/7 1.Bodrum 1 3+1 149,70 480.000,00TL 14.400,00TL
2 361/7 1.Bodrum 3 3+1 155,25 520.000,00TL 15.600,00TL
3 361/7 Zemin 6 3+1 155,25 510.000,00TL 15.300,00TL
4 361/7 Zemin 8 3+1 155,25 540.000,00TL 16.200,00TL
5 361/7 1.N.Kat 9 3+1 155,25 500.000,00TL 15.000,00TL
6 361/7 1.N.Kat 11 3+1 155,25 530.000,00TL 15.900,00TL
7 361/7 2.N.Kat 14 3+1 155,25 520.000,00TL 15.600,00TL
8 361/7 2.N.Kat 16 3+1 155,25 540.000,00TL 16.200,00TL
9 361/7 3.N.Kat 17 3+1 155,25 510.000,00TL 15.300,00TL
10 361/7 3.N.Kat 19 3+1 155,25 530.000,00TL 15.900,00TL
11 361/7 4.N.Kat 22 3+1 155,25 520.000,00TL 15.600,00TL
12 361/7 6.N.Kat 30 3+1 155,25 530.000,00TL 15.900,00TL
13 361/7 8.N.Kat 38 3+1 155,25 530.000,00TL 15.900,00TL
14 361/7 9.N.Kat 43 5+2 270,25 850.000,00TL 25.500,00TL

 1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler
 1. Kanuni ikâmetgâh belgesi.
 2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
 3. Oda Belgesi veya Nüfus Cüzdan sureti;
  1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
 4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
 5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.
 7. Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun).
 8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.
 9. Yer Görme Belgesi.


Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No:2 Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 50,00-TL (Elli-TürkLirası) karşılığı aynı adreslerden adresinden temin edilebilir.
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 24/12/2018 Pazartesi günü Saat: 16:00’a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR