AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Balıkçı barınağı kiraya verilecektir

AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927564
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

DOKUZ SÜTUN 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Zeytinlik Mahallesinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki 3.816,00 m²’si kara alanı ve 9.440,00 m²’si deniz yüzeyi olmak üzere olmak üzere toplam 13.256,00 m² yüzölçümlü alan balıkçı barınağı olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıl süre ile kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.02.2019 14:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPKAPI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN


İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Zeytinlik Mahallesinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki 3.816,00 m²’si kara alanı ve 9.440,00 m²’si deniz yüzeyi olmak üzere olmak üzere toplam 13.256,00 m² yüzölçümlü alan balıkçı barınağı olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıl süre ile kiraya verilecektir.
Balıkçı Barınakları Yönetmeliği uyarınca, Balıkçı barınakları, öncelikle balıkçı barınağının mülki idare sınırları içerisinde bulunan ve ortakları orada ikamet eden, en az oniki aydan beri faaliyette bulunan, münhasıran su ürünleri ile iştigal eden ve 30 günlük ilan süresi içinde kiralamak amacı ile müracaat eden su ürünleri kooperatif veya kooperatif birliklerine, ilan edilen süre içinde kiralamaya ilişkin başvuru olmadığı veya şartları taşımadıkları takdirde, balıkçı barınağının bulunduğu mülki idari sınırlar içerisinde birden fazla su ürünleri kooperatifinin olması ve bu kooperatiflerin ayrı ayrı barınak kiralama taleplerinin bulunması halinde, gerekli şartları taşıyan kooperatiflerin aralarında anlaşarak müşterek ve müteselsil sorumlu olarak kiralama istekleri olduğu takdirde, barınak açık pazarlık usulüyle bu kooperatiflere; anlaşma olmaması halinde gerekli şartları taşıyan ve barınağın bulunduğu mülki idari sınırlar içerisinde balıkçı gemilerinin yarısından fazlasının üye olduğu kooperatife açık pazarlık usulüyle kiraya verilir. Yukarıda belirtilen şartların sağlanamaması halinde ise kooperatifler arasında yapılacak ihaleyle kiraya verilir. Su ürünleri Kooperatif ve birlikleri ilan edilen süre içinde kiralama talebinde bulunmadığı veya gerekli şartları taşımadıkları takdirde barınak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından talep bulunması halinde öncelikle yerel yönetimlere aksi takdirde diğer gerçek ve tüzel kişilere kiralanmak üzere 10 (on) yıl süre ile kiraya verilir.


Yukarıdaki bilgilere göre söz konusu balıkçı barınağı ilk yıl tahmini 70.000,00-TL(Yetmişbin TL) kira bedeli üzerinden, 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihalesi 14.02.2019 Perşembe günü saat 14:00’de yapılacaktır.


Geçici teminat bedeli: 21.000,00 (Yirmibirbin TL) TL’dir. Dosya No: 34050200093
İhalede geçici teminat dışında tahmini bedelin % 30 u oranında ek teminat alınır. (21.000,00-TL Yirmibirbin TL)

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın ihalesi 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesine göre “Pazarlık Usulü” ile yukarıda belirtilen tarihte yapılacaktır.

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a) Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu, (Teminat mektubu süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.)
b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyet Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini,
Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,
Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat:1 Cağaloğlu İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığı’na başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3-İhaleye ait şartname Müdürlüğümüzde görülebilir.

4-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki vezneye başvurmak suretiyle yatırılabilir.

5-Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Komisyon ihaleye yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR