ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Manavgat'ta 9.000 m² su yüzeyi alanı ihaleyle kiraya verilecektir

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce, Antalya ili, Manavgat ilçesi, Sağırin Mah. Köprüçay Irmağı üzeri, Boynuzlubük- Halis Kaldıran Çiftliği mevkii arasında bulunan toplam 9.000 m² su yüzeyi alanının  3 yıl süreyle işletilmek üzere, kiralama izni verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 46  ve Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları  İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 25/b. ve 55 maddeleri uyarınca açık  teklif usulü ile  ihaleye konulmuştur.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir yolu (Dumlupınar bulvarı) No: 278  Çankaya/ANKARA abiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

1- Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce, Antalya ili, Manavgat ilçesi, Sağırin Mah. Köprüçay Irmağı üzeri, Boynuzlubük- Halis Kaldıran Çiftliği mevkii arasında bulunan toplam 9.000 m² su yüzeyi alanının 3 yıl süreyle işletilmek üzere, kiralama izni verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 46 ve Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 25/b. ve 55 maddeleri uyarınca açık teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

2- İşin muhammen bedeli : 100.000,00 TL+KDV dir.

3- İşin geçici teminatı : 10.000,00 TL dir

4- İhale 27.09.2019 günü saat 10:30’da Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir yolu (Dumlupınar bulvarı) No: 278 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.
5- İhale şartnamesi; Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir yolu (Dumlupınar bulvarı) No: 278 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılabilmek için 100,00 (yüz) TL tutarında ihale doküman bedelinin ödenmesi şarttır.

6- İhaleye katılabilmek için aşağıda yazılı belgelerin yer aldığı zarflarını, 27.09.2019 günü saat 10:30’a kadar Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir yolu (Dumlupınar bulvarı) No:278 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında teslim edeceklerdir.

7- İhale evrakının konulduğu zarf kapalı, imzalı ve kaşeli olarak işin adına hazırlanmış olacak ve aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a-Kanuni ikametgah belgesi
b-Türkiye’de tebligat için adresi
c-Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç-Geçici teminatı yatırmış olmaları,
d-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi
e-İmza Sirküleri
Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ,
Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
f-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihale tarihinde geçerliliği devam eden noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinde geçerliliği devam eden noter tasdikli imza sirküleri vermesi
g- Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda (b) (c) (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarına dair belge
h- İhaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişiliklerden sözleşmenin noterlikçe tasdik edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yeterlilik Belgesini alarak idareye ibraz etmek zorundadır. Aksi halde sözleşme iptal edilerek teminatı hazineye gelir kaydedilecek ve cari yıl kira bedeli tutarında ayrıca tazminat alınacaktır.
i-Denizde, turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetlerde bulunacak acenta ve işletmecilerin, ayrıca deniz turizmi aracı işletme belgesi alması zorunludur.
j--Faaliyetin özelliği gereği Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yeterlilik Belgesi ve İç Suya Elverişlilik Belgesinin ibrazı zorunlu olup, kiralama dönemi içerisinde söz konusu belgenin yenilenmemesi veya iptali sözleşmenin fesih nedeni olacaktır.
k-İşletmecinin en az iki adet alüminyumdan imal edilmiş jetbot sahibi olmaları ve bunların da iç suya elverişlilik raporlarının ibrazı zorunludur.
l-İhaleyi kazanan istekliden sözleşme imzalanması aşamasında sözleşme bedelinin %50’si oranında güvenceye karşılık limit içi süresiz banka kesin teminat mektubu veya nakit Türk Lirası güvence bedeli vermesi istenecektir.

8- İhale dokümanı bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TR 08 0000 1001 0000 0350 1540 24 no.lu hesabına yatırılacak, işin adı, vergi no, ticaret unvanı, teminatın yatırılma gerekçesi belirtilecektir.)

9- Geçici teminatlarını;

a. Tedavüldeki Türk parası ile nakit olarak ödemek isteyenler; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TR 08 0000 1001 0000 0350 1540 24 no.lu hesaba yatıracak (işin adı, vergi no, ticaret ünvanı, teminatın yatırılma gerekçesi belirtilecektir.)

b. Banka teminat mektubu olarak vermek isteyenlerin ise geçici teminat mektupları en az 90 gün süreli olacaktır. (Şube içi limitleri gösterilecektir.)

10- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
11- Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR