BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak sularının 5 yıl süreyle kiraya verilmesi

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00496833
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
OLAY 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
15.12.2016 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
BUSKİ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odası
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BUSKİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki koordinatları ihale dokümanında belirtilen Bursa İli İnegöl İlçesi Meşruriye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan K1 Y=722838 X=4418060, K2 Y=722894 X=4418414, K3 Y=722740 X=4418600, K4 Y=722873 X=4418614 koordinatlarındaki toplam Q=3,50 lt/sn 4 Adet Kaynak Suyunun 5 Yıl Süreyle Kiraya Verilmesi İşi 877.489,20 TL/Bir Yıl tahmini bedel üzerinden BUSKİ İhale Yönetmeliğinin 41’nci maddesi uyarınca açık teklif arttırma usulü ile ihaleye konulmuştur.

4 adet su kaynağından kiraya verilecek toplam debi miktarı Q= 3,50 lt/sn’dir.

İhalesi 15/12/2016 Perşembe günü saat 11.00’de Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 4/10 16190 Acemler-Osmangazi/Bursa’daki BUSKİ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odasında yapılacaktır.

Tahmini bedeli 877.489,20 TL/Bir Yıl’dır.

İhale dökümanı Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 4/10 16190 Acemler-Osmangazi/Bursa’daki BUSKİ Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığında görülebilir veya KDV dahil 250,00 TL. bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

2- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge veya kimlik belgesi (nüfus kağıdı veya nüfus cüzdan örneği),

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi vermesi,

4- En az 26.324,68 TL. tutarında geçici teminat,

5- İhale dokümanının alındığını gösterir belge (makbuz),

Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

İstekliler yukarıda belirtilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

Telefon veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Genel Müdürlüğümüz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir, ilan olunur.

ADRES : TELEFON: 0-224-2702426/2833/2838

BUSKİ Genel Müdürlüğü

Acemler/BURSA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR