TRABZON MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Milli Emlak Müdürlüğünden kiralık kargir bina

TRABZON MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
 Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çarşı  Mahallesi Altında Dükkanları olan Kargir Bina 174 ada, 28 parsel, 114,12 m2
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Milli Emlak Müdürü Odasında (Gülbaharhatun Mahallesi, Hükümet Konağı D Blok Kat:4 No:466 Ortahisar/TRABZON
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
TRABZON ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN


1) Aşağıda tapu bilgileri yazılı Hazineye ait taşınmaz malın kiralama ihalesi hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.
2) İhaleler; Milli Emlak Müdürü Odasında (Gülbaharhatun Mahallesi, Hükümet Konağı D Blok Kat:4 No:466 Ortahisar/TRABZON) oluşacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
- Geçici teminatı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri ve banka limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektupları (teyit yazısı ile birlikte), 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 4) Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2020 yılı) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
Gerekmektedir.
4) Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5) Kiraya verilecek taşınmazlar, eski kiracıları tarafından kullanılmakta olup, bu husus Kira Şartnamesi ve Sözleşmesine özel hüküm olarak eklenecektir.
6) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Trabzon Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
7) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.trabzon.csb.gov.tr adreslerinden görülebilir.
İlan olunur.

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MAL

SIRA İLİ /İLÇESİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ KİRAYA VERİLECEK KULLANIM TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE İHALE KİRA
NO MAHALLESİ (m2) ALAN (m2) AMACI BEDELİ (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ SAATİ SÜRESİ
1 Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çarşı Mahallesi Altında Dükkanları olan Kargir Bina 174 28 114,12 195,69 m2 (51,26 bodrum , 83, 26 m2 zemin kat ve 61,17 asma kat olmak üzere toplam 195,69 m2 yüzölçümlü dükkan) Dükkan 252.250,00 50.450,00 07.02.2020 14.00
5 Yıl


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR