İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkeme kararıyla satılık kargir bina

İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00864030
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : SURURİ MAH. / MAHMUTPAŞA
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 19.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/2 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
756000 TL
Birinci Satış Günü
:
23.11.2018 14:00
İkinci Satış Günü
:
24.12.2018 14:00
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında 4. katta bulunan B2-411 nolu Duruşma Salonunda (İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkemesi Salonu) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL 16. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/2 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :
TAPU KAYDI : İstanbul İli, Fatih (Eminönü) ilçesi, Sururi Mah. Sultanodaları-Tarakçı Cafer sokağında bulunan 136 pafta, 315 ada, 83 parsel sayılı 31,50 metrekare yüzölçümlü "kagir oda" vasıflı taşınmaz ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Bilirkişi raporunda taşınmaz"İstanbul İli, Fatih (Eminönü) ilçesi, Sururi Mah. Sultanodaları-Tarakçı Cafer sokağında bulunan 136 pafta, 315 ada, 83 parsel sayılı yere ait imar işlem dosyasında yapılan inceleme neticesinde anılan yerin; "İstanbul IV numaralı, İstanbul I numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04/12/2012 tarihinde onaylanan Fatih İlçesi (Yarımada) Kentsel Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 1.Derece koruma bölgesinde geleneksel ticaret alanında kalmakta olup, parselde tescilli anıt eser kaydı bulunmaktadır. Her türlü uygulama ve yapılaşma halinde Koruma Kurulundan Karar alınması gerekmektedir ." denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa konu dava konusu İstanbul ili Fatih (Eminönü) ilçesi, Sururi mah. Sultanodaları-Tarakçı Cafer sokağında bulunan 136 ada, 315 ada, 83 parselde bulunan taşınmazın Mahmutpaşa Yokuşuna yakın, Sultan Mektebi Sokağı, Tarakçı Cafer Sokağı, Rastıkçı Sokak, İrfaniye Sokağı ile çevrili yapı adasında, Tarakçı Cafer Sokak üzerinde 1-D numaralı yer olduğu görülmüştür. Taşınmaz Mahmut Paşa Sokağına 50 m, Mahmutpaşa Camiine 100 m, Kapalıçarşı’nın girişine 200 m mesafededir. Çevresinde toptan ve perakende tekstil satış yerleri olduğu görülmüştür.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut bilir kişi raporuna göre taşınmazın değeri 756.000,00-TL (yediyüzellialtıbin TL.) olduğu takdir edilmiştir.
KDV ORANI % 18 dir.
SATIŞ ŞARTLARI : 1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi 23/11/2018 CUMA GÜNÜ saat 14:00.’ dan - 14:05’e kadar, İstanbul Adalet Sarayında 4. katta bulunan B2-411 nolu Duruşma Salonunda (İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkemesi Salonu) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 24/12/2018 PAZARTESİ GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 24/12/2018 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden mutlaka Memurluğumuz 2018/2 Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi(%20) nispetinde pey akçesi (İstanbul Adalet Sarayı Vakıflar Bankası Şubesi'nin TR89 0001 5001 5800 7306 5853 23IBAN) veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu tevdi etmeleri elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır.Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.‰ 5,69 D.V. 1/2 Tapu Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 12/09/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR