BALIKESİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

İki katlı dubleks kargir bina satılacaktır

BALIKESİR YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00826356
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

DEMOKRAT 09.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DEMOKRAT 12.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Atatürk Mahallesinde bulunan, tapuda 8219 ada, 17 parsel numaralı, 986,26 m² yüzölçümlü ve 1/1 hisseli “bir zemin + iki katlı dubleks kargir apartman
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.07.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karesi Mah. Dokumacılar Sokak No:7 Karesi/BALIKESİR adresinde bulunan, Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C.
BALIKESİR VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN

1-İHALENİN KONUSU;
Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Atatürk Mahallesinde bulunan, tapuda 8219 ada, 17 parsel numaralı, 986,26 m² yüzölçümlü ve 1/1 hisseli “bir zemin + iki katlı dubleks kargir apartman” vasfıyla Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına kayıtlı taşınmazın satışı,
2-MUHAMMEN BEDELİ;
2.a) Muhammen bedeli: 3.200.000,00 TL (ÜçMilyonİkiYüzBinTL)
2.b) Geçici teminatı: 96.000,00 TL (DoksanAltıBin TL) (geçici nakit teminatlar Başkanlığımızın T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Şubesi’nde bulunan TR 96 0001 0000 4567 8145 9850 14 nolu hesabına yatırılacaktır.)
2.c) İhale Tarihi ve Saati: 20.07.2018 Cuma günü saat 11:00’de.
2.d) İhale Usulü: İhale 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü.
3–İHALENİN YERİ VE ŞARTNAME TEMİNİ:
3.1 Şartname temini: Şartname, Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün Karesi Mah. Dokumacılar Sokak No:7 Karesi/BALIKESİR adresinde bulunan hizmet binasından 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli Başkanlığımızın T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Şubesi’nde bulunan TR 96 0001 0000 4567 8145 9850 14 no.lu hesaba yatırılacaktır.
3.2 İhalenin yapılacağı yer: İhale, Karesi Mah. Dokumacılar Sokak No:7 Karesi/BALIKESİR adresinde bulunan, Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda yapılacaktır.
3.3 Tekliflerin verileceği yer: İstenilen belgeler ve teklifler, Karesi Mah. Dokumacılar Sokak No:7 Karesi/BALIKESİR adresinde bulunan, Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda hazır bulunacak komisyon huzurunda verilecektir.

4-İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
4.1 Gerçek kişi istekliler için;
a-) T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı sureti (aslı ihale komisyonuna gösterilecektir),
b-) İkamet adresini gösteren onaylı Nüfus Kayıt Örneği,
c-) Noter tasdikli imza beyannamesi,
d-) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
e-) Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,
f-) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair 1.000,00 TL’lik banka makbuzu,
g-) Vekil olarak katılanların noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,
h-) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
4.2 Tüzel Kişiliğe haiz İstekliler için;
a-) Tüzel kişiliğin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi,
b-) Şirket yönetiminin noter tasdikli imza sirküleri,
c-) Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,
d-) İhaleye katılacak şirket yetkilisi adına düzenlenmiş yetki belgesi, vekil olarak katılanların noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,
e-) Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,
f-) Oda kayıt belgesi,
g-) İhaleye katılacak şirket yetkilisi tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
h-) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
ı-) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair 1.000,00 TL’lik banka makbuzu,
i-) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
j-) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi.
4.3 Kamu Kurum ve Kuruluşları için;
Tüzel kişilerden istenilen (e) (g) (ı) maddelerinde belirtilen belgeler.
5- Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ve posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Başkanlığımızın irtibat numarası (266) 2435800 dır.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR