ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MD.FİNİKE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Finike Milli Emlak Şefliğine ait taşınır ve taşınmazların satışı yapılacaktır

ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MD.FİNİKE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 adet kargir ve arsası ile bir adet tekne satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Finike Milli Emlak Şefliği Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

FİNİKE KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINIR VE TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Sıra No İli /İlçesi Mahallesi Cinsi Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) Bağımsız Bölüm Pay / Payda Zemin Türü (Kat Mülkiyeti KM, Kat İrtifakı Kİ) Blok /Kat /Daire No Kamu Konutunun (Daire) Yüzölçümü (Bürüt m²) Bağımsız Bölüm Yüzölçümü (m2) Fiili Durumu (Dolu-Boş) Öncelikli Alım Sahibi (Var-Yok) İmar Durumu Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Antalya/ Finike Kale 4 Katlı Kargir Ev ve Arsa 579 6 303,98 174/1200 Kat Mülkiyeti 1/ Zemin/ 3 120 44,08 Boş Yok Konut Alanı 110.000,00 11.000,00 02.04.2020 10.00
2 Antalya/ Finike Kale 4 Katlı Kargir Ev ve Arsa 579 6 303,98 172/1200 Kat Mülkiyeti 1/ Zemin/ 4 120 43,57 Boş Yok Konut Alanı 110.000,00 11.000,00 02.04.2020 10.30
3 Antalya/ Finike Kale 4 Katlı Kargir Ev ve Arsa 579 6 303,98 180/1200 Kat Mülkiyeti 1/ 1/ 5 120 45,60 Dolu Var Konut Alanı 120.000,00 12.000,00 02.04.2020 11.00
4 Antalya Finike Kale 4 Katlı Kargir Ev ve Arsa 579 6 303,98 172/1200 Kat Mülkiyeti 1/ 1/ 6 120 43,57 Boş Yok Konut Alanı 120.000,00 12.000,00 02.04.2020 11.30
5 Antalya/ Finike Kale 4 Katlı Kargir Ev ve Arsa 579 6 303,98 172/1200 Kat Mülkiyeti 1/ 2/ 8 120 43,57 Dolu Var Konut Alanı 120.000,00 12.000,00 02.04.2020 12.00TAŞINIR (ÖZEL TEKNE)

Sıra No Dosya No Cinsi Tekenin Boyu Teknenin Eni Teknenin Bulunduğu Yer Teknenin Yapım Yılı Teknenin Fiili Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
6 07050500002 Haje-2 (Nırvana K) İsimli Özel Tekne 23,00 m. 4,20 m. Finike Su Ürünleri Kooperatif Başkanlığı 01.01.2005 Tamir İle Kullanılabilir 458.000,00 137.400,00 02/04/2020 15:00

İlçemiz, sınırları içerisinde bulunan ve yukarıda bilgileri yazılı mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz mallar ile taşınır mallar hizasında yazılı gün ve saatte Finike Milli Emlak Şefliği Odasında toplanacak komisyonca 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
1- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,
b) Son bir ay içinde alınmış olan ikametgâh belgesi ile Nüfus Cüzdanı Örneği (T.C. Kimlik No belirtir- Aslı ihale sırasında Komisyona ibraz edilecektir.)
c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,
d) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı (2020) yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile faaliyet belgesi ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri;
2- (1) Yukarıda 1, 2, ve 4 ünci sırada özellikleri belirtilen konutlar boş olup, Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;
a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle,
ödenebilir.
Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, Tapu Müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
3-Taşınmazların satışında müşteriden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır.
4-Taşınmazların satış bedeli peşin olarak ödeneceği gibi taksitle ödenmek istendiği takdirde ihale bedelinin ¼ ünü peşin kalanı 2 yıl içinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. (Geçerli güncel kanuni faiz %9 dur.)
5- Satışı yapılacak Teknenin satış (ihale ) bedeli peşin olarak tahsil edilecektir. Satış bedeli üzerinden tahakkuk edecek KDV. Damga Vergisi, Karar Pulu bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, satış ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç, katı payı vb. giderler ile her türlü yükleme, boşaltma ve nakil masrafları alıcıya aittir.
6- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Finike Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
7- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
8- Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamaz. Bu kişilere ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilecektir.
9- 2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilmez.
10- Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11-İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve www.antalya.csb.gov.tr web sayfasında yayımlanmaktadır. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR