Yazdır

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kantin yerlerinin işletilmek üzere kiraya verilmesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

KİRALAMA İHALE İLANI

Mülkiyeti Akdeniz Üniversitesine ait olan aşağıdaki listede bulunan kantin yerlerinin işletilmek üzere kiralanması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile tek tek İhale edilecektir.

1) İDARENİN

a) Adresi : Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Dumlupınar Bulvarı Merkez Yerleşke / ANTALYA

b) Telefon ve Faks No : 0242 310 20 19 Faks: 0242 227 44 43

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@akdeniz.edu.tr

2) İHALE KONUSU İŞİN

a) Niteliği : Kiralama işi.

b) Yapılacağı yer : Korkuteli Meslek Yüksekokulu içerisinde bulunan Kantin Yeri (1 adet) Serik Gülsün Süleyman Süral M. Y. O’daki Kantin Yeri (1 adet)

c) Miktarı : 2 (iki) Adet Kantin yeri

d) Başlama tarihi : İşyeri teslim tutanağı imzalandığında işe başlanır.

e) İşin süresi : Kantin yerinin fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 3 (üç) yıldır.

3) İHALENİN

a) Yapılacağı yer : Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İdare Binası 5. Kat 503 nolu Toplantı Odası

b) İhale usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

4) İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

  1. Kanuni ikametgah sahibi olmak
  2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermek
  3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri
  4. Geçici teminat yatırmış olmak
  5. İşin gereğine göre Üniversitemizce tespit edilecek diğer belgeleri vermek

5) İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını belirten, istekli tarafından imzalanmış yazı.

b) Noterden tasdikli Nüfus cüzdan sureti. (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.)

c) Sabıka kaydı. ( son 6 ay içerisinde alınmış olacak) (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.)

d) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.

e) İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair belge. (Şartname bedeli 100,00 TL’dir.)

f) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret/ veya Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya İhale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

g) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

h) İhaleye katılacak gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi, tüzel kişi ise imza sirküleri ve son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.

ı) İhaleye ortak girişim olarak katılması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin ( f ) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

i) İstekliler adına vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin vekâletnamenin aslını veya noter tasdikli sureti ile imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli suretini vermesi

j) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi

k) Kiralanacak yerlerin işletmesi konusunda benzer iş yerleri çalıştırmış veya yönetmiş olduğunu gösteren belge.

6) İhale Şartnamesi Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir, 100,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları zorunludur. Şartname bedeli Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üçkapılar Şubesi TR83 001 0012 3640 5079 3050 01 İban nolu hesabına yatırılacaktır.

7) İhalede istenen belgeler şartnamede açıklandığı şekli ile hazırlanarak Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğüne, ihale günü ve saatine (ekli listede belirtilmiştir.) kadar tutanak karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saate kadar dosyayı teslim etmeyenler İhaleye katılamazlar.

8) Komisyonumuz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sıra
No

Kiralanacak Yerin Adı

Kapalı
Alan

Servis
Alanı

Kira Bedeli Yıllık

(KDV Hariç)

Geçici Teminat

Tutarı (%3)

İhale
Tarihi

İhale
Saati

1

Korkuteli Meslek Yüksekokulu içerisinde bulunan kantin yeri

20

95

11.160,00 TL

334,80 TL

25.10.2016

14:00

2

Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu içerisinde bulunan kantin yeri

35

195

9.660,00 TL

298,80 TL

25.10.2016

15:00

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR