MALATYA YEŞİLYURT HASAN ÇALIK DEVLET HST.

Yeşilyurt'ta 55 m2 kafeterya kiraya verilecektir

MALATYA YEŞİLYURT HASAN ÇALIK DEVLET HST.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943410
Şehir : Malatya / Yeşilyurt
: 55
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA NET HABER 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MALATYA SÖZ 18.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesinde Bulunan 55 m2   kapalı-açık  alanı Kafeterya olarak kullanılmak üzere 28 aylığına Kiraya Verilmesi ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi

Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesinde Bulunan 55 m2 kapalı-açık alanı Kafeterya olarak kullanılmak üzere 28 aylığına Kiraya Verilmesi ihalesi yapılacaktır.
1-İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı:


İli

Malatya
Sağlık tesisinin bulunduğu alanın yüzölçümü(m2)
14000(m2)

İlçesi

Yeşilyurt
Kiralanacak olan alanın yüzölçümü(m2) 30m²Kapalı alan10m2 açık alan 1Adet
10 m2kapalı alan 5m2 açık alan 1Adet
2 kapalı alan oluşturulacak Toplam:55 m2(m2)kapalı alan,
Mahallesi/köyü Yakınca Hazine payı/paydası /tam
Caddesi/sokagi - Pafta/cilt no 1/5
Mevki Gedik Ada/sahife no …/5115
Fiili durumu Devlet Hastanesi Parsel sıra no 4370/…

2-Şartname ve Ekleri:Şartname ve ekleri Hastanemizin Satınalma Biriminde ücretsiz görülebilir ve 150,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhale Doküman ücreti Halk Bankası Malatya Merkez şubesi TR080001200155400005100011 nolu hastane hesabına yatırılacak ilgili makbuz ihale teklif dosyasına konulacaktır. Teklif verecek isteklilerin şartname almaları zorunludur.
3- İhalenin tarihi, yeri ve şekli: İhale,26/02/2019 tarihinde Saat 10.00’da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden, Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekliler, belirtilen tarih ve saatte Hastanemiz Toplantı Salonunda istenilen belgelerle birlikte hazır bulunmalıdırlar. Belgeleri tam olan ve katılması komisyon tarafından belirlenen isteklilerin huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi Açık Teklif Usulü ile ihale yapılacaktır.
4-Tahmin Edilen Yıllık Kira Bedeli: 15.780,00 TL. (OnbeşbinyediyüzseksenTürkLirası)’dır.
5-Geçici Teminat: İhaleye katılacakların en az 4.734,00 TL (DörtbinyediyüzotuzdörtTürkLirası) tutarında geçici teminat vermeleri gerekmektedir. Teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar, Halk Bankası TR080001200155400005100011nolu hastane hesabına yatırılacaktır.
6-İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler:
a) İkametgâh İlmühaberi ve tebligat için Türkiye'de adres beyanı.
b) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), veya onaylı nüfus kayıt örneği;
c) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, son bir yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği veya Satınalma Birimizce onaylanmış fotokopisi,
d) Şartname bedeli yatırdığına dair belge(şartname bedeli) 150,00TL
e) Geçici teminat bedelini belirten banka dekontu veya teminat mektubu
f)Kantin işletme belgesi,
g) İstekliler adına ihaleye vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ve Cumhuriyet baş savcılığından ihale yılı içinden alınmış sabıka kayıt belgesinin aslı komisyona ibraz edilecektir.
7- Belgelerin Sunulma Şekli: İhaleye katılacak isteklilerin; ihalede istenilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar satınalma ihale görevlisi personele veya ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan ihale dosyaları değerlendirmeye alınmaz. Postayla yapılacak müracaatlarda ise, isteklilere ait ihale dosyasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır.
8-Postadaki gecikmeler, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR