BESOT MANİSA BELEDİYESİ MÜŞ. MÜH. MÜTH.HİZMETLERİ ULAŞIM TOPLU TAŞIMACILIK SOSYAL TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yeni oto terminal binasında yer alan 14 adet iş yeri kiraya verilecektir

BESOT MANİSA BELEDİYESİ MÜŞ. MÜH. MÜTH.HİZMETLERİ ULAŞIM TOPLU TAŞIMACILIK SOSYAL TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Manisa Şehzadeler İlçesi Ahmet Bedevi Mahallesi 581 Sokak No:1 adresinde bulunan Yeni Oto Terminal Binası içerisinde mevcut 14 adet iş yeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2019 14:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şirket bürosu ( Yarhasanlar Mah. 2319 sokak No: 12\A Kat 2 Oda ve Der. Kulesi Şehz.- MANİSA )
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BESOT MANİSA BELEDİYESİ MÜŞAVİRLİK, MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ULAŞIM TOPLU TAŞIMACILIK, SOSYAL TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İlimiz Manisa Şehzadeler İlçesi Ahmet Bedevi Mahallesi 581 Sokak No:1 adresinde bulunan Yeni Oto Terminal Binası içerisinde mevcut 14 adet iş yeri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 1 ( Bir ) yıl süreli olarak ihale edilecektir. (Kiralanacaktır)

Sıra KAPI NO DURUMU M2 MUHAMMEN BEDELLERİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE GÜNÜ İHALE SAATLERİ
1 Z01 İŞ YERİ 254,00 6.000,00 TL 2.200,00 TL 24.10.2019 14:10
2 Z34 İŞ YERİ 19,64 8.300,00 TL 3.000,00 TL 24.10.2019 14:30
3 Z35 İŞ YERİ 19,97 4.955,00 TL 1.800,00 TL 24.10.2019 14:40
4 Z39 İŞ YERİ 19,64 1.200,00 TL 500,00 TL 24.10.2019 14:50
5 Z41 İŞ YERİ 19,97 1.200,00 TL 500,00 TL 24.10.2019 15:00
6 Z42 İŞ YERİ 39,58 1.200,00 TL 500,00 TL 24.10.2019 15:10
7 Z43 İŞ YERİ 19,64 1.200,00 TL 500,00 TL 24.10.2019 15:20
8 Z46 İŞ YERİ 19,64 1.200,00 TL 500,00 TL 24.10.2019 15:30
9 Z47 İŞ YERİ 19,64 1.200,00 TL 500,00 TL 24.10.2019 15:40
10 Z48 İŞ YERİ 19,64 1.200,00 TL 500,00 TL 24.10.2019 15:50
11 Z49 İŞ YERİ 19,64 1.200,00 TL 500,00 TL 24.10.2019 16:00
12 Z57 İŞ YERİ 19,64 1.200,00 TL 500,00 TL 24.10.2019 16:10
13 Z75 İŞ YERİ 19,64 1.200,00 TL 500,00 TL 24.10.2019 16:20
14 Z76 İŞ YERİ 19,64 1.200,00 TL 500,00 TL 24.10.2019 16:30


Taliplilerden İstenecek Belgeler :
1- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
2- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi vermek,
4- Geçici Teminatın yatırıldığına dair belgesi veya makbuzu vermek, (TEB Bankası IBAN:TR07 0003 2000 0000 0025 4873 21 )
5- İmza sirküleri vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,
b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,
c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
6- Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)
b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,
c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek,
d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 5. maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
7- İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
8- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir).
9- Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Besot A.Ş’ye borcu olmadığına ait belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),
10- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname,
11- İdari Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği
İhale Yeri: Şirket bürosu ( Yarhasanlar Mah. 2319 sokak No: 12\A Kat 2 Oda ve Der. Kulesi Şehz.- MANİSA ) Söz konusu işyeri idari şartnamesi hükümleri uyarınca kiralanacak olup, ihaleye iştirak edenler Şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır. Söz konusu işyerlerinin faaliyet sıfatları şartnamelerinde belirtilmektedir. Geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri içerisinde şirket bürosunda ücretsiz olarak temin edilebilir. Besot Yönetim Kurulu ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. Taliplilerin ihale günü saat 09.45’e kadar istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapılacağı adreste bulunmaları İLAN olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR