SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yemek alanlı salon 3 yıl süre ile kiraya verilecektir

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinin 1. katında yer alan 967,88m² salon, 211m² mutfak, 477m² iki balkon, lavabo ve wc’lerden oluşan yemekli salon
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sancaktepe Belediyesi Encümen Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Mülkiyeti Sancaktepe Belediyesine ait, Samandıra 8903 ada 1 nolu parselde, Abdurrahmangazi Mahallesi Enderun Caddesi No:4 adresinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinin 1. katında yer alan 967,88m² salon, 211m² mutfak, 477m² iki balkon, lavabo ve wc’lerden oluşan yemekli salon, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi ile Şartnamesi çerçevesinde 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.
2. ŞARTNAMENİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI
İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 500,00-TL karşılığında alınabilecektir.
3. KİRALAMA İHALESİNİN
a) Yapılacağı Yer : Sancaktepe Belediyesi Encümen Odası
b) İhale Tarihi : 17.10.2019
c) İhale Saati : 10:30
d) İhale Usulü : 2886 sayılı D. İ. Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
4. TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
a) Aylık Kira Bedeli : 20.000,00-TL+KDV
b) Üç yıllık Tahmini Bedel Miktarı: 720.000,00-TL+KDV
c) Geçici Teminat Miktarı : 21.600,00-TL (Üç yıllık Kira Bedelinin %3’ü)
5. İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus kayıt örneği,
3- Noter tasdikli imza beyannamesi,
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.
5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
7- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname”
8- Sancaktepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi.
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1-İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
2- Noter tasdikli imza beyannamesi, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
6- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname”
8- Sancaktepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi.
C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
6. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 84. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile İhaleye giremezler. Bu yasayı saymayarak girenler İhaleye girmiş ve üzerine İhale yapılmış bile olsa İhale bozularak geçici teminat ve sözleşme yapılmış ise sözleşme feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.
7. TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİH
İstekliler tekliflerini en son 16.10.2019 tarihinde saat 15.00’a kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Komisyonların İhaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR