KIRIKKALE 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yahşihan/Hacıbali'de fabrika tesisi icradan satılıktır

KIRIKKALE 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00966810
Şehir : Kırıkkale / Yahşihan
Semt-Mahalle : HACIBALI KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 21.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/2075 ESAS
Muhammen Bedeli
:
8,157,000 TL
Birinci Satış Günü
:
22.05.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
19.06.2019 10:30
Satış Yeri
:
MEZAT SALONU - Kırıkkale Adliyesi Müzayede Salonu MERKEZ / KIRIKKALE

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KIRIKKALE
3. İCRA DAİRESİ
2017/2075 ESAS
TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, Hacıbali Köyü hudutlarında, 872 ada 9 parsel,iki adet tek katlı çelik depo, bir katlı betonarme fabrika binası, ofis ve iş yeri ve üç adet silo ve arsası nitelikli, Kırıkkale 1. Organize Sanayi Alanı içerisinde Kızılırmak Caddesi 3. Sokak No: 7 de; Kanatlı ve Büyükbaş Hayvan Yemi-Kedi ve Köpek Maması ve Konserve Üretimi yapıldığı Fabrika tesisinin olduğu gayrimenkuldür. Taşınmaz fabrika alanı 400,00 metre beton duvar ile çevrili durumda olup içerisinde bir adet 120,00 m² taban alanlı 3 katlı betonarme yapılı idari bina , iki adet toplamda 2000 m2 alanlı çelik depo , 560,00 m² alanlı fabrika binası, toplamda 300,000 m² alanlı sundurma yapıları bulunmaktadır.
Taşınmaz organize sanayi alanı içerisinde olup 3. Kişilere devrinde osb den uygunluk görüşü alınması zorunludur.Eski katılımcıların vermiş olduğu taahhütler yeni alıcılar tarafından da aynen kabul edilmiş sayılmaktadır.
Makine ve Tesisat Bilgileri
3 adet 1000 tonluk çelik silo ve müştemilatı = 300.000,00 TL
1 adet konserve Makine ve müştemilatı = 500.000,00 TL
1 adet Skoç Tip Üç Geçişli Buhar Kazanı = 500.000,00 TL
1 adet Extruder Köpek Maması Üretim Makinası = 800.000,00 TL
1 adet Ambalajlama makine grubu = 500.000,00 TL
1 adet Kedi ve Köpek Maması üretim tesisi = 900.000,00 TL
1 adet yem üretim tesisi =1.000.000,00 TL
1 adet Kedi ve Köpek Maması üretim tesisi = 500.000,00 TL
1 adet 80 ton luk kantar = 60.000,00 TL
1 adet Hammadde liftli = 80.000,00 TL Toplam değeri +----------------------------- 5.140.000,00 TL KIYMET TAKDİR DEĞERİ :

ARSA 10.000,00 m2 200,00TL/m2 2.000.000,00 TL
ÇEVRE DUVARI 400,00 m 150,00 TL/m2 60.000,00 TL
İDARİ BİNA 360,00 m2 400,00 TL/m2 144.000,00 TL
ÇELİK DEPOLAR 2.000,00 m2 300,00 TL/m2 600.000,00 TL
FABRİKA BİNASI 560,00 m2 300,00 TL/m2 168.000,00 TL
SUNDURMA YAPILARI 300,00 m2 150,00 TL/m2 45.000,00 TL
MAKİNE VE TESİSAT 5.140.000,00 TL
TOPLAM BEDEL 8.157.000,00 TL

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan 872 ada 9 parsel nolu 10.000 m²'lik parsel imar sanayi parseli bir borç nedeniyle açık artırma suretiyle satılacaktır. Taşınmazın ayrıntılı evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporun açıklanmıştır. Bölge 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa ve uygulama Yönetmeliğine tabi olarak faaliyet göstermektedir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeler Kanununun ve uygulama yönetmeliğinin Tapu Verme başlıklı 106.maddesinin 2.bendinde 'taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB den uygunluk görüşü alınması zorunludur' hükmü amirdir. Bu nedenle İHALE KATILIMCILARININ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN UYGUNLUK GÖRÜŞÜ ALMASI GEREKMEKTEDİR. OSB’lerde Kurulamayacak Tesisler, Tesislerde Aranacak Nitelikler,Arsa Tahsisleri ve Satışları Kurulamayacak tesisler
MADDE 101 –
(1) OSB’lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz: (Bölge karma OSB'dir)
a) Karma ve ihtisas OSB’lerde;
1) Rafineriler, gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri,
1.1) Ham petrol rafinerileri,
1.2) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler,
1.3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
2) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
3) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
4) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,
5) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
6) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
7) Çevre ve Orman Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal ve metal olmayan atık ve hurdaların yeniden değerlendirildiği geri dönüşüm tesisleri hariç olmak üzere her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler.
b) Karma OSB’lerde;
1) Parlayıcı/patlayıcı maddelerin üretildiği depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,
2) Petro kimya kompleksleri,
3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
4) Klor-alkali tesisleri, gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
5) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler,
6) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
7) Ham deri işleme, padok ve hayvan kesimi yapılan tesisler,
8)Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri.
(2) OSB, karma OSB'lerde yukarıda sayılan tesisler ile OSB kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını,tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini,altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkilerini,alt yapı ve atık su arıtma tesislerine etkilerini,herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisini,insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkat alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin olarak üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çevresinde karar verir.
Temel şartlar
MADDE 102 –
(1) OSB’de arsa tahsisi için, kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması,
b) Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması,
c) Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının OSB’nin sağlayabileceğinden fazla olmaması,
ç) OSB'lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması.
Başkalarına devir
MADDE 109 –
(1) Katılımcıların satın aldığı parsellerin tapu kayıtlarına geri alım hakkı şerhi konur.
(2) Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz.
(3) Bu arsalar katılımcılar veya mirasçıları tarafından borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satılamaz, devredilemez ve temlik edilemez. Bu husus tapuya şerh edilir. Arsa tahsis ve satışının şirket statüsündeki katılımcılara yapılması halinde, borcu ödenmeden ve tesis üretime geçmeden arsanın satışını ve spekülatif amaçlı işlemlerle mülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir.
(4) Arsa tahsisi veya satışı yapılan firmanın tasfiyesi halinde, firmanın katılımcı vasfını taşıyan ortağına veya ortaklarına tahsis hakkının devri mümkündür. Bu konudaki işlemlerin muvazaalı olup olmadığının tetkikiyle sonucuna göre gerekli tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir.
(5) OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.
(6) Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.
(7) Bu husustaki yasaklara aykırılığın mahkemelerce tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda olursa olsun, tahsis veya satış tarihindeki bedeliyle geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satışı yapılır.
(8) Alıcı tapusunu aldıktan ve tesisini ikmal ettikten sonra devir ya da satış söz konusu olması halinde; OSB’nin yeni alıcı ile yapacağı sözleşmede, ilk alıcı ile yaptığı sözleşmede bulunan hükümleri çıkarma veya yeni hükümler koyma hakkı vardır.
Detaylı bilgi Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/382 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 09/10/2017
Adresi :Hacıbalı Köyü OSB Kızılırmak Cad. 3. Sokak No:7 Yahşihan/KIRIKALE
Yüzölçümü : 10.000 m²
İmar Durumu :İmar Sanayi Parseli
Kıymeti : 8.157.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/05/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 19/06/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : MEZAT SALONU - Kırıkkale Adliyesi Müzayede Salonu MERKEZ / KIRIKKALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2075 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR