ADANA ULAŞIM ORGANİZASYON TUR.SAN.TİC.AŞ.

Wc ve wc-büfeler kiraya verilecektir

ADANA ULAŞIM ORGANİZASYON TUR.SAN.TİC.AŞ.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873570
Şehir : Adana / Çukurova
Semt-Mahalle : KARSLILAR MAH. / MAHFESIĞMAZ
Yayınlandığı Gazeteler

ADANA GÜNEY HABER 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ADANA GÜNEY HABER 13.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri Temizlik Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş.’nin Fuzuli Caddesi Tayfur Apt No:51/A Zemin Kat Seyhan/ADANA  adresinde bulunan Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADANA ULAŞIM ORGANİZASYON TURİZM ZİRAAT SU VE SU TESİSLERİ GIDA VE ET ÜRÜNLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ TİC. VE SAN.A.Ş.’DEN

S.NO İLÇE/MAHALLE ADA/PARSEL CİNSİ ALAN
M2
TAŞINMAZ ADRESİ PROJE ÜZ.NO MUHAMMEN BEDEL(TL) (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT
1 Çukurova/Karslılar Yol Boşluğu WC 12 A.Menderes Bulvarı Aşık Ferahi Parkı İçi 21 4.250,00 127,50
2 Çukurova/Karslılar Yol Boşluğu WC-BÜFE 12 A.Menderes Bulvarı Kaldırım Üzeri 22 16.333,33 490,00
3 Çukurova/Karslılar Yol Boşluğu WC-BÜFE 12 A.Menderes Bulvarı Kaldırım Üzeri 23 18.000,00 540,00

  1. Yukarıda ilçesi, ada/parsel no, yüzölçümü, cinsi, adresi, proje üzerindeki no ,tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı WC ve WC-Büfeler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.maddesinin (c) fıkrası gereğince aynı kanunun 45.maddesi uyarınca 5(beş) yıl süreli olarak kiraya verilecektir. İhale ile ilgili şartnameler Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri Temizlik Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş. Satın Alma Biriminden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir.

2- İhale 19/10/2018 tarihinde Cuma Günü saat 10:00 ‘da Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri Temizlik Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş.’nin Fuzuli Caddesi Tayfur Apt No:51/A Zemin Kat Seyhan/ADANA adresinde bulunan Toplantı Salonunda, 1.sıradan başlayarak sırasıyla yapılacaktır.
3- Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri Temizlik Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş.Yönetim Kurulu, tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.
4- Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale yasası hükümleri uygulanır.
5- İhaleye giren herkes ihale şartnamesini okuyup anladığını peşinen kabul etmiş sayılır.
6- Geçici Teminat bir yıllık tahmin edilen kira bedeli üzerinden %3 oranında alınacaktır.
Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler;

  1. Tedavüldeki Türk Parası
  2. Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları,
  3. Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller

7 - İhaleye katılabilmek için;

  1. Gerçek kişilerden istenecek belgeler;

a) Kanuni ikametgâhı olmak,
b) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
c) Nüfus Cüzdan sureti,
d) Adli sicil kaydı,
e) Vergi ve SSK Pirim borcu yoktur belgesi,
f)Geçici Teminat Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz Teminat Mektubu (Teminat Mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.
g) Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz,
h) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
ı) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,
i) İstekli Ortak girişim ise Ortaklık Beyannamesi ve Ortaklık Sözleşmesinin ibrazı şarttır.
B) Tüzel kişilerden istenecek belgeler;
a) Yetki Belgesi,
b) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
c)Vergi ve SSK Pirim borcu yoktur belgesi,,
d)Geçici Teminat Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) Süresiz Teminat Mektubu (Teminat Mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.
e) Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz,
f) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan 2018 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri,
g) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,
8- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine göre hazırlanacak teklif mektuplarını aynı kanunun 46.maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez. Açık arttırma ihalesine bizzat katılacak gerçek ve tüzel kişiler ihaleye girebilme şartlarını taşıyan belgelerle birlikte ihale saatinde toplantı salonunda hazır bulunacaklardır.
9- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR