SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi kantini 420 gün süre ile kiraya verilecektir

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü (Adalet Mah. 100. Yıl Bulvarı No:232 A Blok 1.Kat İlkadım/SAMSUN)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KANTİN KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

1)İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı: Müdürlüğümüze bağlı aşağıdaki tabloda belirtilen sağlık tesislerimizin Kantin Yeri Kiralama İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Kısım

Niteliği ve Yeri

Miktarı (m²)

Kiralama Süresi (Gün)

Tahmini Yıllık Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL) (%30)

İhale Gün ve Saati

1

Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi

200,15m²

420

134.020,00TL

40.206,00TL

05.07.2019/10:00

2) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: Samsun İl Sağlık Müdürlüğü (Adalet Mah. 100. Yıl Bulvarı No:232 A Blok 1.Kat İlkadım/SAMSUN) Satın alma biriminden ücretsiz görülebilir ve yine aynı adresten, (T.C. Halk Bankası A.Ş. Çiftlik Şubesi TR 93 0001 2009 6650 0005 1000 24) Samsun Kurumlar Döner Sermaye Muhasebe Birimi hesabına her bir kısım için 50 TL (Elli TL) şartname bedeli yatırılarak makbuz karşılığında satın alınabilir.
3) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: Samsun İl Sağlık Müdürlüğü (Adalet Mah. 100. Yıl Bulvarı No: 232 A Blok 1.Kat İlkadım / SAMSUN) 1.Kat Toplantı Salonunda, yukarıdaki tabloda belirtilen ihale gün ve saatinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
4) Muhammen bedeli: Hizmet yerlerine ait tahmin edilen yıllık kira bedelleri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.
5) Geçici teminat miktarı: Hizmet yerlerine ait geçici teminat bedelleri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Nakit Geçici teminat bedelleri (T.C. Halk Bankası A.Ş. Çiftlik Şubesi TR 93 0001 2009 6650 0005 1000 24) Samsun Kurumlar Döner Sermaye Muhasebe Birimi hesabına yatırılacaktır.
6) İsteklilerin tekliflerini hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği, en son teklif verme süresi: İstekliler ihale saatine kadar Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 1.Kat toplantı salonunda hazır bulunacak ihale komisyonuna ve/veya Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 1.Kat satın alma servisine, istenen belgelerle birlikte tekliflerini yazılı olarak sunacaklardır. Posta ile yapılacak başvurularda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması zorunludur. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
İstekliler, aşağıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
7) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

  1. İstekliye ait son 6 (Altı) ay içerisinde alınmış kanuni ikametgah belgesi,

  2. İstekliye ait ilgili Nüfus Müdürlüğünden alınmış Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdan örneği (T.C. Kimlik Numaralı) veya nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişi olması durumunda oda sicil kayıt sureti ya da noter tasdikli sureti ve vergi numarasının bildirilmesi,

  3. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

  4. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü hesabına , (T.C. Halk Bankası A.Ş. Çiftlik Şubesi TR93 0001 2009 6650 0005 1000 24) teklif verilecek kısım için tabloda belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya herhangi bir bankadan alınacak teminat mektubu (süresiz),

  5. İsteklilerin tüzel kişi olması durumunda mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Meslek odalarından Kantin – Kafeterya – Büfe vb. işler ile iştigal ettiğine dair Meslek Odası Belgesi. İsteklilerin gerçek kişi olması durumunda Kantin – Kafeterya – Büfe işi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 05.06.1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanun hükümlerine göre Mesleki Eğitim Merkezlerinde verilen Kantin – Kafeterya – Büfe işleri ile ilgili Meslek ve Teknik Eğitim Diploması, Sertifikası, Kurs Bitirme, Ustalık, Kalfalık belgelerinden birine sahip olması gerekmektedir.

  6. İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı belgesi,

  7. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, (Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü hesabına doküman bedelinin ödendiğine dair belge- belirlenen doküman bedeli her kısım için ayrı ayrı yatırılacaktır.)

  9. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

  10. Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlamış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

8) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR