VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Van'da ihale ile kafeterya kiraya verilecektir

VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Van İl Sağlık Müdürlüğü ihale odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

CİNSİ BULUNDUĞU YERİ MAH PAFTA NO ADA NO PARSEL NO KİRALANACAK YÜZÖLÇÜMÜ KİRA SÜRESİ 1 Yıllık Muhtelif KİRA BEDELİ ELEKTRİK SU VE ISINMA BED. GEÇİCİ TEMİNATI(%30) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
Kafeterya Van SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süphan Mah. 147 1026 275 KDÇH AnaGiriş:(Kapalı Alan 373 m2 Acık Alan 220 m2)+KVC Kafeterya:(Kapalı Alan 142m2 Acık Alan 70m2)
Toplam Alan:805m2
2(iki) Yıl 1.318.075,40TL Kira Şartnamesindeki şartlar geçerli olacak 395.422,00 TL 20.03.2019 10:00

Yukarıda Cinsi, Bulunduğu Yeri, Mahallesi, Pafta, Ada, Parsel, Yüzölçümü, Kira Süresi, Kira Bedeli, Elektrik-Su-Isınma Bedeli ve Geçici Teminatı yazılı SBÜ Van eğitim Araştırma Hastanesi içerisinde bulunan KDCH Ana Giriş-KVC Ana Giriş Kafeterya yeri Kiralama ihalesi 20.03.2019 tarihinde Çarşamba günü Saat: 10:00’da;
Van İl Sağlık Müdürlüğü ihale odasında yapılacak Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.
İhale şartname bedeli 200,00 TL dir. Geçici teminat bedeli 395.422,00 TL dir. Şartname ve geçici teminat bedeli Van İl Sağlık Müdürlüğü Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı TR 74 0001 0000 9635 9780 4450 01 Nolu İBAN Ziraat Bankası Van Şubesine yatırılacaktır.Teminatların ihale gün ve saatine kadar yatırılması zorunludur.
*İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:
1- İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Van İl Sağlık Müdürlüğümüz Merkezi Satın alma Birimine ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler veya düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
2- Geçici teminat ve şartname bedeli dokümanın alındığına dair makbuz. Geçici teminat; tahmini toplam bedelin en az %30 oranında 395.422,00 TL olup, Teminat Mektubu verilmesi halinde Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları süresiz olacaktır (Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, İşin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde Banka Teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır.). İhale şartname bedeli 200,00 TL dir. Van İl Sağlık Müdürlüğü Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı TR 74 0001 0000 9635 9780 4450 01 nolu İBAN Ziraat Bankası Van Şubesine yatırılacaktır, yatırılacak tutarlar ve teminat adı açıklamalar kısmında belirtilecektir.
3-Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge.
4- Tebligat için ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak)
5-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
6- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
7- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
8- Savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli sicil kaydı Belgesi(Adli kaydının olması halinde işletmeye engel teşkil edip etmediği ihale komisyonunca değerlendirilecek)
9- İhalenin İlk İlan tarihinden itibaren, Vergi Dairesinden borcunun bulunmadığına dair belge. (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)
10-İhalenin İlk İlan tarihinden itibaren, SSK borcunun bulunmadığına dair belge. (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.
11-İlgili Kafeterya İhalesine; kantincilik işletmenliği ustalık belgesi veya mesleki ve teknik diploması (Aşçı, Pastacı, Otelcilik) olan istekliler veya Kamu kurumlarında kafeterya/kantin işletmeciliği yaptığını belgeleyenler, firmasının faaliyet alanında büfe, kafeterya, lokanta, pastane, otelcilik, market işletmeciliği yapanlar, yemek hazırlama ve sonrası hizmet gerçekleştiren firmalar girebilir)
12-Yer Gördü Belgesi. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı yerinde gördüğüne ve özelliklerini öğrendiğine dair Hastane İdaresince düzenlenecek belgeyi imzalı şekilde ihale dosyasına ekleyecektir. İlgili belgeyi ihale dosyasına bırakmayan istekliler ihale dışı bırakılacaktır.
İhale 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.
İhale ile ilgili şartname ve ekleri her gün mesai saatleri içerisinde Van İl Sağlık Müdürlüğü merkezi satın alma biriminde görülebilir.

* Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.
* Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
* İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.
* Firmaların kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan firmaların şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.
* İhaleye iştirak edeceklerin, İhale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak Van İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimine teslim etmeleri gerekir. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak kabul edilmeyecektir.
*İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR