EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Uzunköprü Devlet Hastanesi kantini kiraya verilecektir

EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Edirne Valiliği İl  Sağlık Müdürlüğü
İşin Yapılacağı Yer
:
Uzunköprü Devlet Hastanesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.08.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Uzunköprü Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

T.C.
EDİRNE VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı Müdürlüğümüze bağlı Uzunköprü Devlet Hastanesine tahsisli olan aşağıda belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile 2 Yıllığına kiraya verilecektir.
TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ
EDİRNE MERKEZ
MAHALLESİ PAFTA ADA PARSEL Kiralanacak KULLANIM KİRALAMA YILLIK TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE
SIRA TAŞINMAZ Kısım AMACI SÜRESİ BEDELİ TEMİNAT GÜNÜ SAATİ
NO NO (m2) (YIL) (TL) (TL)
1 - Muradiye Mah. 39 126 84 116,00 m² 116,00 m²'lik (Kapalı Alan 21,5 m²'lik ahşap prefabrik, 94,5 m²'lik Açık Alanın) 2 64.111,68 TL 19.233,50 TL 23.08.2019 15:00


Bu taşınmaza ait kiralama ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saate Uzunköprü Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Müdürlüğümüze Bağlı Uzunköprü Devlet Hastanesi Ana hizmet binasında bulunan Kantin alanının kiralama ihalesine katılabilmek için, isteklilerin;

  1. İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Uzunköprü Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
  2. Geçici Teminat; nakit olması halinde İl Sağlık Müdürlüğünün Edirne Halk Bankası TR54 0001 2009 3350 0005 0000 41 nolu hesabına veya 2886 sayılı Kanunun 26.maddesine göre düzenlenmiş süresiz (mektup üzerinde süresiz ibaresi olacak şekilde) geçici teminat mektubu.

c) Dokümanın alındığına dair 100,00 TL tutarındaki makbuz. (İl Sağlık Müdürlüğünün Edirne Halk Bankası TR54 0001 2009 3350 0005 0000 41 Nolu Hesaba yatırılacak) Doküman Edirne İl Sağlık Müdürlüğü veya Uzunköprü Devlet Hastanesi Satın Alma Birimlerinden alınabilir.
d) Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge.
e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirlen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
g) İlk ilan tarihi itibarı ile Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün Vergi Daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)
h) İlk ilan tarihi itibarı ile SGK borcunun bulunmadığına dair belge.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)
j) İhaleye katılacak isteklilerin Sağlık Bakanlığı ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan istekli diğer şartları karşılasa bile ihale dışı bırakılacaktır.
k) İhaleye iştirak edeceklerin, İhale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak (Zarfın üzerinde ilgili isteklinin adı adresi, TC- Vergi No.su ve ihalenin adının belirtilmelidir.) Uzunköprü Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine teslim etmeleri gerekir. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, Uzunköprü Devlet Hastanesi veya https://edirneism.saglik.gov.tr/ adresinden ücretsiz olarak görülebilir.

2886 sayılı Kanunun 45. maddesi


İlan Olunur

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR