TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Umumi WC'ler kiraya verilecektir

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait 15 adet wc ihale ile kiraya verilmesi işi.
İşin Yapılacağı Yer
:
Tarsus/Mersin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tozkoparan Zahit Mah. Kasım Gülek Bulvarı Belediye tesisleri idari binada bulunan Belediye Encümen Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

I- GENEL ŞARTLAR
MADDE 1- Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile kiraya verilecektir.
MADDE 2- TAŞINMAZIN TANIMI
Kiraya verilecek taşınmazların niteliği, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati aşağıdadır.

S.No
Mahalle
Adres Niteliği Alan ( m² ) Muhammen
Bedel (TL)
KDV HARİÇ
Geçici
Teminat
(TL)
İhale Tarihi İhale Saati
1 ANIT Necip Fazılkısakürek Caddesi No:3/1B WC 16,00 2.000,00 60,00 20.11.2019 11:00
2 ANIT 0322 Sokak No:15 WC 45,00 1.500,00 45,00 20.11.2019 11:05
3 ŞEHİTİSHAK Atatürk Bulvari No:78A WC 25,00 5.000,00 150,00 20.11.2019 11:10
4 ESKİÖMERLİ 1313 Sokak No:3 WC 35,00 1.500,00 45,00 20.11.2019 11:15
5 YARBAYŞEMSETTİN 3907 Sokak No:21 WC 55,00 1.500,00 45,00 20.11.2019 11:20
6 KIZILMURAT 2709 Sokak No:1/1A WC 140,00 12.000,00 360,00 20.11.2019 11:25
7 KIZILMURAT Şahmeran Sokak No:2A WC 90,00 20.000,00 600,00 20.11.2019 11:30
8 KIRKLARSIRTI 2642 Sokak No:4/Z10 WC 90,00 1.500,00 45,00 20.11.2019 11:35
9 ŞEHİTİSHAK 3304 Sokak No:3/A WC 50,00 2.000,00 60,00 20.11.2019 11:40
10 ŞEHİTMUSTAFA 3502 Sokak No:4A WC 140,00 32.000,00 960,00 20.11.2019 11:45
11 ŞEHİTMUSTAFA 3504 Sokak No:8A WC 50,00 12.500,00 375,00 20.11.2019 11:50
12 ŞEHİTKERİM Sayman Caddesi No:14A WC 140,00 25.000,00 750,00 20.11.2019 11:55
13 TEKKE 3737 Sokak No:2A WC 35,00 1.500,00 45,00 20.11.2019 12:00
14 82 EVLER Adana Bulvari No:116C WC 40,00 2.000,00 60,00 20.11.2019 12:05
15 ŞEHİTKERİM Sayman Caddesi No: 8A WC 21,00 2.500,00 75,00 20.11.2019 12:10

MADDE 3- İHALE GÜNÜ- SAATİ VE YERİ
Taşınmazlara ait kira ihalesi 2 inci maddede belirtilen tarihe tesadüf eden gün ve saatte Tozkoparan Zahit Mah. Kasım Gülek Bulvarı Belediye tesisleri idari binada bulunan Belediye Encümen Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumunun saat ayarı esas alınacaktır.
MADDE 4- İHALE USULÜ
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulüyle yapılacaktır.
MADDE 5- KİRA SÜRESİ
Kira süresi, kira sözleşmesinin imzalandığı tarih ile başlar ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) yıldır.
MADDE 6-MUHAMMEN KİRA BEDELİ VE GEÇİÇİ TEMİNAT
Taşınmazların tahmin edilen Muhammen bedeli ve geçici teminat miktarları 2 inci maddede belirtilmiştir. Muhammen bedele KDV DAHİL DEĞİLDİR.
İhaleye girecek istekliler geçici teminatlarını;
a) Nakit olarak yatıracak olanlar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliği veznesine ihalenin yapılacağı gün ve saat 09:30’ dan önce yatırması ve vezneden alınacak makbuzu teklif mektubu ile birlikte dış zarfa koymaları gerekmektedir.
b) Banka teminat mektubu olarak verilecekse, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenen bankaların vereceği ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş iki yetkili tarafından onaylanmış şube veya Genel Müdürlükten teyitli ve SÜRESİZ Banka teminat mektubunu, dış zarfa koymaları gerekmektedir.
MADDE 7- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.
İhaleye katılabilmek için;
7.1- Gerçek kişiler
a) İhale katılım dilekçesi,
b) İkametgâh ilmühaberi,
c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
d) Geçici Teminat makbuzu aslı veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı,
e) Şartname bedel makbuzunun aslı,
f) Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliğine kira, para cezası, Emlak, ÇTV vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı,
g) İhaleye katılan isteklinin noterden yılı içinde alınan imza beyannamesi,
h) İstekli adına ihaleye vekâleten katılınıyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kişinin;
- Noterden yılı içinde alınmış vekâletnamesi,
- Noterden yılı içinde alınmış imza beyannamesi,
7.2- Tüzel kişilerde;
a) İhale katılım dilekçesi,
b) İkametgâh ilmühaberi,
c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
d) Geçici Teminat makbuzu aslı veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı,
e) Şartname bedel makbuzunun aslı,
f) Tüzel Kişiliğin, Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliğine kira, para cezası, Emlak, ÇTV vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı,
g) Özel hukuk tüzelkişileri; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak, kişi veya kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname,
h) Kamu tüzel kişilerinin ise, (a), (b), (c), (d), (e), (f) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,
7.3- Kooperatif, Birlik, Dernek veya Vakıf ise;
a) Yetkili organlarından alınmış taşınmaz mal kiralama yetkisini gösterir belge,
b) Yetkili kılınan kişinin veya kişilerin
b.1- İkametgâh ilmühaberi,
b.2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
b.3- Noterden ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış imza sirküsü,
c) İhale katılım dilekçesi
d) Geçici Teminat makbuzu aslı veya banka teyit yazısı ile birlikte banka teminat mektubunun aslı,
e) Şartname bedel makbuzunun aslı,
f) Kooperatif, Birlik, Dernek veya Vakfın Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliğine kira, para cezası, Emlak, ÇTV vs. borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı,
7.4- Ortak girişim olması halinde yukarıda istenilen evraklarla birlikte noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
7.5- Bu ihale ile ilgili şartname bedeli, 250,00(İkiyüzelli) TL olup, bedel Tarsus Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliği veznesine yatırılarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira, Tahsis ve Satış yöneticiliğinden alınacaktır. Şartname ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira, Satış ve Tahsis yöneticiliğinde incelenebilir.
7.6- 20/11/2019 Tarihinde yapılacak ihale için, istenilen bütün belgeler ile birlikte Teklif Mektuplarını en geç 20/11/2019 Çarşamba günü saat 09:30’ a kadar, Tarsus Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira, Tahsis ve Satış Yöneticiliği ’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR