BALIKESİR GAYRİMENKUL YATIRIM VE GIDA A.Ş.

Umumi WC 3 yıllığına kiraya verilecektir

BALIKESİR GAYRİMENKUL YATIRIM VE GIDA A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne, işletmesi Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.Ş.’ ye ait aşağıda, adres bilgisi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, kiralama şartları belirtilen taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kesirven Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 17.Sokak No:10/A Altıeylül/BALIKESİR, Toplantı Salonu.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR GAYRİMENKUL YATIRIM VE GIDA ANONİM ŞİRKETİNDEN
İHALE İLANI

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne, işletmesi Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.Ş.’ ye ait aşağıda, adres bilgisi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, kiralama şartları belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü attırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

1-İdarenin Adı : Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.Ş.
a)Adresi : Kesirven Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 17.Sokak No:10/A Altıeylül/BALIKESİR
b)Telefon Numarası : 0266 241 64 46 – 290 80 12
2-İhale Konusu
a)Niteliği, Türü ve Miktarı : “Tuvalet”” vasfındaki 2 adet taşınmazın kiralanması
b)Yeri : Paşaalanı Mah. Terminal Cad. No:12/B/126-194
Karesi/BALIKESİR, 22O1-2 Pafta, 6683 Ada, 1 Parsel
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer : Kesirven Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 17.Sokak No:10/A Altıeylül/BALIKESİR, Toplantı Salonu.
b)Tarihi ve Saati : 20/02/2019 Çarşamba Günü, Saat 10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Gerçek Kişiler için; Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.
b) Tüzel Kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2019 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

  • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

d) Muhammen bedelin %3 oranında geçici teminata dair belge.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
g) İhale dökümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı.
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4.maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
ı) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, 4.maddenin (d) ve (g) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetkili belgeleri sunmaları gerekmektedir.
i) Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.Ş.’ ye borcu olmadığına dair İdaremiz Muhasebe Biriminden İhale ilan tarihinden önce alınmış belge.
j) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden önce alınmış belge.
5-İhale Dökümanı Kesirven Mah. Organize Sanayi Bölgesi 17.Cadde No:10/A Altıeylül/BALIKESİR adresinden KDV Dahil 1.500,00 TL (Binbeşyüztürklirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
6-Başvuru dosyaları 20/02/2019 Çarşamba günü, Saat 10:00’a kadar Kesirven Mah. Organize Sanayi Bölgesi 17.Cadde No:10/A Altıeylül/BALIKESİR adresinde Satın Alma Birimi’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- İhaleden ve kiralamadan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, kdv, sözleşme giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.
8-İhale sonucu belirlenen 3(üç) yıllık toplam kira bedeli peşin olarak, sözleşmenin imzalanmasından önce ödenecektir.
9-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

Sıra No İlçesi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Vasfı Adresi Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL)
1 Karesi 22O1-2 6683 1 94,00 m²
(47+47)
Tuvalet
(2 Adet)
Paşaalanı Mahallesi Terminal Caddesi No:12/B/126-194 Karesi/BALIKESİR 1.260.000,00.-TL +KDV
(Birmilyonikiyüzaltmışbintürklirası + KDV)
37.800,00-TL
(Otuzyedibinsekizyüztürklirası)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR