TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tokat'ta kantin (kafeterya), büfe ve çay ocağı kiraya verilecektir

TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979784
Şehir : Tokat / Reşadiye
Semt-Mahalle : KAYALIK MAH. / REŞADİYE
: 43
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT GÜNEŞ 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Reşadiye Devlet Hastanesi Kantin (Kafeterya), Büfe ve Çay Ocağı kiralama işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Reşadiye Devlet Hastanesi Kantin (Kafeterya), Büfe ve Çay Ocağı kiralama işi İhale İlanı

Tokat İli, Reşadiye İlçesi, Kayalık Mahallesi Sağlık Caddesi Reşadiye Devlet Hastanesi bünyesinde Kantin (Kafeterya), Büfe ve Çay Ocağı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ’nun 45 maddeleri gereğince açık teklif usulü ile ihale yapılarak, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir
1- İhale konusu iş: Reşadiye Devlet Hastanesi Kantin (Kafeterya), Büfe ve Çay Ocağı Kiralama İşi
2-İşin süresi: 36(otuz altı) ay
3- İhalenin Yapılacağı Yer: Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi
İhalenin yapılacağı adres: Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gür Genç Cad. No:4 TOKAT(İl Müdürlük Hizmet Binası)
4-Kira Tespiti Komisyonca belirlenen tahmini bedel: 12 aylık tahmini (Elektrik, Su, Yakıt giderleri hariç) kira bedeli 12.820,80 TL (Onikibinsekşizyüzyirmi Türklirası seksen kuruş)
5- İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat: 24/04/2019 Çarşamba günü saat 10.00 de
6-Kapasite Personel Mevcudu: Tahmini 150-200 kişi olup, günlük ortalama 250-300 ayaktan hasta, günlük ortalama 50-55 ve üzeri yatan hasta ve hasta yakınları sirkülasyonu mevcut
7- Kantin Alanı: 43 m2 kapalı alan
8-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Geçici teminatı 1.282,00-TL (Binikiyüzsekseniki Türklirası) tutarı Halk Bankası Tokat Şubesi TR02 0001 2009 6680 0005 0001 85 Iban hesabına veya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır.
-Geçici teminat (tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b)Tebligat için Türkiye de Adres beyanı T.C. Kimlik Numarası Telefon ve Fax numaraları.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi;
-Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi Odasından yada Esnaf ve Sanatkar Odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
-Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi Odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge;
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
-Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakların üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.
e) İhale dokümanı satın alındığına dair belge;
9- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma Komisyon Başkanlığında bedelsiz görülebilir veya ilgili hesaba 100 (yüz)TL yatırarak temin edilebilir
10-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.
11- Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez
12-Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri alıcısına aittir
13-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
14- İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45 maddeleri açık teklif usulü ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.
15- Cumhuriyet başsavcılığından alınacak sabıka kaydı olmadığına dair belge
16- Tahmin edilen bedel 12 aylık olup, işin süresi 36 aydır. Buna göre İkinci ve müteakip yıllar kira bedelleri, cari yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle hesaplanır.
17-Sözleşme imzalanması ve yer teslimi yapıldıktan sonra başlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR