BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarlabaşı Projesi kapsamında muhtelif taşınmazların satışı yapılacaktır

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Beyoğlu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Evliya Çelebi Mh. Meşrutiyet Cd. No: 121 BEYOĞLU/İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI


Tarlabaşı Projesi Kapsamında Belediyemize ait olan Muhtelif Taşınmazların Satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İdarenin

a) Adresi : Evliya Çelebi Mahallesi Meşrutiyet Cad. No: 121 34430 BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124440160 - 2122937630
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma2@beyoglu.bel.tr


2- Taşınmazların Sıra Numaralarına göre ihalesi yapılacaktır.

Sıra No 1- Taşınmaza Ait Bilgiler
İlçesi : Beyoğlu
Adres : Çukur Mahallesi Çukur Sokak
Pafta-Ada-Parsel : 7 Pafta 363 Ada 6 Parsel
Kat : İkinci Kat
Bağımsız Bölüm No : 5
Yüzölçümü : 58,00 m²
İdare Payı : Tam (Arsa Payı 28/165)
Mülkiyet Durumu : Beyoğlu Belediyesi
Muhammen Bedeli : 361.000,00TL
Geçici Teminat Bedeli : 10.830,00TL

Sıra No 2 - Taşınmaza Ait Bilgiler
İlçesi : Beyoğlu
Adres : Şehit Muhtar Mahallesi / Eski Çeşme Sokak
Pafta-Ada-Parsel : 10 Pafta 386 Ada 22 Parsel
Kat : -------
Bağımsız Bölüm No : -------
Satışa Konu Alan : 72,50 m²
Satışa Konu Hisse : 1/1
Mülkiyet Durumu : Beyoğlu Belediyesi
Muhammen Bedeli : 1.295.000,00TL
Geçici Teminat Bedeli : 38.850,00TL

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer : Beyoğlu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
Evliya Çelebi Mh. Meşrutiyet Cd. No: 121 BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 26.03.2019 Salı Günü, Saat 10:00
c) Ödeme Şekli : Peşin


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Gerçek kişilerden istenen evraklar
4.1.1. Nüfus Cüzdanı Sureti veya T.C.Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü
Belgesi” veya “Pasaport”,
4.1.2. Kanuni İkametgâh sahibi olduğuna dair İkametgâh Belgesi,
4.1.3. Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak,
4.1.4. Türkiye'de tebligat için adres beyanı,
4.1.5. Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
4.1.6. Geçici Teminat (2886 Sayılı Kanuna uygun),
4.1.7. Ortak katılım olması halinde ortaklık beyannamesi
4.2. Tüzel kişilerden istenen evraklar
4.2.1. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi,
4.2.2. Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi,
4.2.3. Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak,
4.2.4. Türkiye'de tebligat için adres beyanı,
4.2.5. Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
4.2.6. Geçici Teminat (2886 Sayılı Kanuna uygun),
4.2.7. Tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
4.2.8. Ortak katılım olması halinde ortaklık beyannamesi.

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
4.3. Teklif Mektubu (İstekliler ihalede her iki taşınmazın satışına ayrı ayrı teklif verebileceklerdir.)
4.4. Şartnamenin satın aldığına dair makbuz.
5.İhaleye Katılma Şartları : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. İhaleye, söz konusu ihale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir.
6.İhaleye Katılamayacaklar : İhaleye katılma şartlarını taşımayan ve aynı Kanunun 6. maddesi uyarınca ihaleye katılması Kanunen mümkün bulunmayan veya kanunlardaki hükümler gereğince kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olan gerçek veya tüzel kişiler ile Türkiye’de ilgili mevzuat uyarınca gayrimenkul edinmesi mümkün bulunmayan yabancı istekliler ihaleye katılamazlar.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00-TL (bintürklirası) karşılığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği (Evliya Çelebi Mh. Meşrutiyet Cd. No: 50 (IMP Altı) Beyoğlu/İSTANBUL) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye katılacak olan istekli ihale şartnamesi alma ve/veya geçici teminat yatırma işleminden önce Beyoğlu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden sicil (ünvan, vergi no, tebligat adresi, telefon, fax, e-posta belirtilen dilekçe ile) açtıracaktır.
7.3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen ve Kararlar Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.
10. İhale ilanda belirtilen sıra numarasına göre yapılacaktır. İstekliler ihalede her iki taşınmazın satışına ayrı ayrı teklif verebileceklerdir.


İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR