SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sungurlu'da ihale ile taşınmazlar kiraya verilecektir

SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2019 15:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sunguroğlu Mahallesi Alparslan Türkeş caddesi No: 35 Sungurlu/Çorum adresinde bulunan Belediye hizmet binasında Meclis Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
İHALE İLANI

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 1(bir)/3(üç) yıllığına ihale ile kiraya verilecektir.
Sıra numarası, Cinsi ve özelliği, Ada-Parsel Numarası,, M2, Muhammen bedeli, Geçici Teminatı, , İhale Süresi, İhale Tarihi ve İhale saati yazılı olduğu şekilde İhale, Sunguroğlu Mahallesi Alparslan Türkeş caddesi No: 35 Sungurlu/Çorum adresinde bulunan Belediye hizmet binasında Meclis Toplantı Salonunda 26/02/2019 Tarihinde Saat 15.10’dan itibaren Belediye Encümeni(İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

S.No Cinsi,adresi Ada ve Parsel Yaz. No M2 Muhammen Bedel Geçici.
Teminat
Süre/Yıl İhale Tarihi İhale Saati
1 İlçenin Yenihayat Mah. 12028’nci sok. No:4’de(Bölge Trafik arkası otopark) Kadastro 520 ada, 129 nolu parselde 8540 15.100.TL 453,00.TL 3 26.02.2019 15,10
2 İlçenin S.Oğlu Mah. 40’ncı Sokak. No:2/D’de (Bel.fırn ve 8 adet ekmek büfesi) Kadastro 1407 ada, 205 nolu parselde 334 29.750.TL 892,50.TL 1 26.02.2019 15,20
3 İlçenin Sunguroğlu Mah. 16’ncı Sok.. No:18 Kadastro 1226 ada, 5 nolu parselde (astim iş merkezi zemin katı) 888 44.250.TL 1.327.50.TL 3 26.02.2019 15,30
4 İlçenin Sunguroğlu Mah. Prof Dr.Necmettin Erbakan cad. No:59 Kadastro 1226 ada, 5 nolu parselde (astim iş merkezi zemin katı) 2400 44.250.TL 1.327.50.TL 3 26.02.2019 15,40
5 İlçenin Sunguroğlu Mah. R.Tayyip Erdoğan cad.Belediye eski hizmet binası . No:2/6 2’nci kat (32 nolu bağımsız bölüm)Kadastro 159 ada, 40 nolu parselde 110,85
(bürüt)
95,82
(net)
21.750.TL 652,50.TL 3 26.02.2019 15,50
6 İlçenin Sunguroğlu Mah. 5’inci Cad. No:3(Kadastro 1521 ada, 1 nolu parselde) bulunan 1 Nolu Otobüs Yazıhane 1 10,15 12.750.TL 382,50.TL 1 26.02.2019 16,00
7 İlçenin Sunguroğlu Mah. 5’inci Cad..No:3(Kadastro 1521 ada, 1 nolu parselde) bulunan 2 Nolu Otobüs Yazıhane 2 10,15 12.750.TL 382,50.TL 1 26.02.2019 16,10
8 İlçenin Sunguroğlu Mah. 5’inci Cad..No:3(Kadastro 1521 ada, 1 nolu parselde) bulunan 3 Nolu Otobüs Yazıhane 3 10,15 12.750.TL 382,50.TL 1 26.02.2019 16,20
9 İlçenin Sunguroğlu Mah. 5’inci Cad..No:3(Kadastro 1521 ada, 1 nolu parselde) bulunan 4 Nolu Otobüs Yazıhane 4 10,15 12.750.TL 382,50.TL 1 26.02.2019 16,30

2- İhaleye ait şartname ve eklerini içeren dosya Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin, ihale işlem dosyasını(Şartnameyi), 150.00.TL, bedelle satın almaları ve alındı makbuzunu ihale komisyonuna(ihale işlem dosyası içerisinde) sunmaları gerekmektedir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
İsteklilerin :
A) İhaleye katılmak istediklerine dair başvuru dilekçesi
B) Nüfus Cüzdan Sureti ve ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
C) Tebligat için adres beyanı
D) Ticaret ve sanayi odası kaydı veya Dernek kaydı
a) Gerçek kişi olması halinde, İlgilisine göre Ticaret ve Sanayi odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir yıl içinde alınmış belge
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a ve b deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi
E) İmza sirküsü verilmesi
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküsü vermesi
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin sirkülerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir) aslı veya noterden tasdikli sureti.
c) Ortak girişim olması halinde girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
F) İstekliler adına Vekâleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
G) İstekliler ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortaklara idare ile yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklar)
Ğ) İhale Şartnamesinde belirtilen geçici teminat miktarını yatırdığına dair makbuz.
H)Sungurlu Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair İşletme İştirakler Müdürlüğünden alınmış belge. (kira, su, emlak vb. tüm borçlarına ait)
I) İhale İşlem Dosyası(Şartname) alındı belgesi (Makbuz)
3- İhale ile ilgili diğer bilgiler ,istenilen şart ve hususlar ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
4- İhaleye iştirak edecek firma, birlik ve şahısların ihale şartnamesinde istenilen belgeleri bir dosya halinde ihale günü ihale komisyonu başkanlığına ihale saatinden önce her hangi bir saatte teslim etmeleri gerekmektedir.
5- Belediyemiz Encümeni(ihale Komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR