TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Süleymanpaşa/Ortacami mahallesindeki Devlet Hastanesi kantini İl Sağlık Müdürlüğünden kiralıktır

TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
    Tekirdağ Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Kantin ve Kafeterya
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekirdağ Devlet Hastanesi Satın alma Birimi Eski Cami Mah., Hastane Sok. No:1 Süleymanpaşa /TEKİRDAĞ
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI


Tekirdağ Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Kantin ve Kafeteryaların Kiralama İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri gereğince açık teklif usulü ile ihale yapılarak ,Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.

1-İhale konusu iş :
Tekirdağ Devlet Hastanesi (1.Kısım) Kantin ve Kafeterya Kiralama İşi

2-İşin süresi : 15 (on beş) ay
3-İhalenin Yapılacağı Yer :
Tekirdağ Devlet Hastanesi Satın alma Birimi Eski Cami Mah., Hastane Sok. No:1 Süleymanpaşa /TEKİRDAĞ Tel :282 258 65 65
4-Kira Tespiti Komisyonca belirlenen tahmini bedeller:
Tekirdağ Devlet Hastanesi (1.Kısım) Kantin ve Kafeterya Kiralama İşi 12 aylık tahmini kira bedeli 509.062,11 TL (beş yüz almış iki bin lira on bir kr.)
5- İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat:
25.03.2019 Pazartesi günü saat 14:00’ de Tekirdağ Devlet Hastanesi (1.Kısım) Kantin ve Kafeterya Kiralama İşi ihalesi yapılacaktır.
6- Kantin Alanı:
Tekirdağ Devlet Hastanesi (1.Kısım) Kantin ve Kafeterya Kantin alanı 288 m²
7-İlanın 1.Maddesinde belirtilen işler için İdareden doküman almak zorunludur.(Dekontta hangi iş için olduğu yazılacaktır.)
8-İlanın 1.Maddesinde belirtilen işler için, istekliler katılmak istedikleri işe ait tahmini 12 Aylık Kira Bedelinin (509.062,11 TL.) %20’u oranında (101.812,42 KR..) Geçici Teminat vereceklerdir.
9-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)İstekliler Geçici teminatı 12 Aylık Kira Bedelinin %20’u oranında olan tutarı ( Tekirdağ Devlet Hastanesi 1.Kısım için: (101.812,42 kr.) Tekirdağ İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi Halk Bankası Tekirdağ Şubesi TR 64 0001 2009 3040 0005 0000 16 nolu hesabına veya. veya Tekirdağ Devlet Hastanesi veznesine nakit yatırılabilmektedir.. Geçici teminat (tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
10- İhaleye katılacaklardan sunulması istenen evraklar şunlardır:

 1. İkamet ilmühaberi (altı aydan eski olamaz) ve tebligat için Türkiye’den adres beyanı
 2. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) veya onaylı nüfus kayıt örneği
 3. Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin (b) bendindeki belgelere ilave olarak tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri meslek kuruluşundan son altı ay içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkileri olduğunu gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği.
 4. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
 5. İstekliler adına ihaleye vekaleten iştirak ediyorsa istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ve (b) bendindeki belgeler.
 6. İsteklinin iş ortağı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca geçici teminat hariç istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
 7. Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu ya da geçici teminatı gösteren belge.
 8. Şartname alındığını gösterir banka dekontu.
 9. Cumhuriyet savcılığından alınmış sabıka kaydı (ihale ilk ilan tarihinden itibaren altı aydan eski olamaz.), ihaleye girecek tüzel kişiliğin her birinin ayrı ayrı, gerçek kişi iş ortaklığı durumunda da her bir kişinin ayrı ayrı sabıka kaydı belgesi ibrazı zorunludur.
 10. İlgili resmi kurumdan SGK borcu yoktur yazısı (İlk İlan tarihi itibari ile bir önceki SGK ödeme son takvimine göre)
 11. İlgili resmi kurumdan vergi borcu yoktur yazısını gösterir belge (İlk İlan tarihi itibari ile)
 12. İhaleye katılacak istekli, kantin işletmeciliği ustalık/kalfalık, gıda, bakliyat, büfe, kantin işletmeciliği kurs bitirme belgesi yada aşçılık belgesi, ihale konusu iş ile ilgili alınmış veya işyeri açma belgelerinden en az birinin aslını veya noter tasdikli örneğini teklif dosyasında sunacaktır. İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise bu maddede istenen belge tüzel kişilikte bordrolu olarak çalışan kişiye ait olacak ve SGK dökümleri ihale dosyasına eklenecektir.

11- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Tekirdağ İli Sağlık Müdürlüğü Satın alma Komisyon Başkanlığında bedelsiz görülebilir ve Tekirdağ İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi Halk Bankası Tekirdağ Şubesi TR 64 0001 2009 3040 0005 0000 16 nolu hesaba 100 (yüz)TL yatırarak temin edilebilir veya Malkara Devlet Hastanesi veznesine nakit yatırarak temin edilebilir.
12-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 37inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.
13-Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez
14-Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri alıcısına aittir.
15-İlgili resmi kurumdan SGK borcu yoktur yazısı (sözleşme tarihi itibarı ile bir önceki SGK ödeme son takvimine göre)
16-İlgili resmi kurumdan vergi borcu yoktur yazısını gösterir belge ( sözleşme tarihi itibarı ile)
17-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
18-İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri açık teklif usulü ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR