SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Süleymanpaşa Belediyesine ait işyerleri kiraya verilecektir

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
rtuğrul Mahallesi İskele Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Madde 1 –Mülkiyeti ve Sorumluluğu Süleymanpaşa Belediyesine ait olup aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.
Madde 2-Taşınmazın adresi, niteliği, alanı, aylık tahmin edilen ihale bedeli, geçici teminatı ile ihale tarih ve saati aşağıda belirtilmiştir.
Madde 3- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Ertuğrul Mahallesi İskele Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname bedeli 100,00 TL olup ihaleye katılacak olanların şartnameyi Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alması mecburidir.
Madde 4- Geçici teminat 3 (üç) yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Oranı % 3 (YüzdeÜç)’tür.
Madde 5- Kesin teminat 3 (üç) yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Oranı % 6 (YüzdeAltı)’dır.
Madde 6- Taşınmaz, Süleymanpaşa Belediyesi Encümenince aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Ertuğrul Mahallesi İskele Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
Madde 7- İhaleye katılmak isteyenler, aşağıda belgeleri yine aşağıdaki tabloda belirtilen ihale tarihinde ve saat 11:30’a kadar Ertuğrul Mahallesi İskele Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye katılacak olanların ihale tarih ve saatinde Ertuğrul Mahallesi İskele Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
1- İstekli; gerçek kişi olması halinde, yerleşim yeri belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisini, tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin adresini beyan etmek zorundadır.
2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini sunmak zorundadır.
a-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
3-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini sunmak zorundadır.
4-Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ile şartnamenin satın alındığına dair belge aslını sunmak zorundadır. (Geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilen ihale tarihinde ve saat 11:30’a kadar yatırması ve şartnameyi de yine aşağıdaki tabloda belirtilen ihale tarihinde ve saat 11:30’a kadar satın alması zorunludur.)
5-İstekliler; bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra kesinleşmiş vergi borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.
6-İstekliler; Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.
7-İstekliler; Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra Süleymanpaşa Belediyesine herhangi bir borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.
8-İstekliler ortak girişim olmaları halinde; ortak girişim beyannamesini sunmak zorundadır. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir.) İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde; ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (Ayrıca İdare ile yapılacak ihale sözleşmesini tüm ortaklar şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

Sıra Adres Niteliği Kiralanacak Alan
(m²)
1 Aylık
Tahmin Edilen Bedeli
(TL)
Geçici Teminatı
(TL)

İhale Tarih ve Saati
1 Kaşıkçı Mahallesi, 2725 Nolu Parsel Üzerinde Bulunan Kahvehane Kahvehane 80,00 134,00 144,72
22.10.2019
14:00
2 Yukarıkılıçlı Mahallesi, 690 Nolu Parsel Üzerinde Bulunan Kahvehane Kahvehane 60,00 95,00 102,60
22.10.2019
14:15
3 Seymenli Mahallesi, 130 Ada, 4 Nolu Parsel Üzerinde Bulunan Kahvehane Kahvehane 150,00 100,00 108,00
22.10.2019
14:30
4 Köseilyas Mahallesi, 2669 Nolu Parsel Üzerinde Bulunan Kahvehane Kahvehane 69,00 370,00 399,60
22.10.2019
14:45
5 Ahmedikli Mahallesi, 1102. Sokak, 3 Nolu Kapı Numarasında Kayıtlı Kahvehane Kahvehane 50,00 110,00 118,80
22.10.2019
15:00
6 Karaevli Mahallesi, 634 Nolu Parsel Üzerinde Bulunan İş Yeri İş Yeri 10,25 185,00 199,80
22.10.2019
15:15
7 Karacakılavuz Mahallesi, 3506. Sokakta Bulunan Park Alanı Üzerindeki Kantar 60 Ton Çekerli Elektronik Kantar Açık : 100,00
Kapalı: 10,00
320,00 345,60
22.10.2019
15:30
8 Ortacami Mahallesi, 102 Ada 13 Nolu Parsel Üzerinde Bulunan Belediye İş Merkezinin Bodrum Katındaki Umumi Tuvaletler Umumi Tuvaletler 30,15 475,00 513,00
22.10.2019
15:45

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR