SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Süleymanpaşa/Altınova mahallesindeki park alanı belediyeden kiralıktır

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Yavuz (Altınova) Mahallesi, 1341 Ada 326 Nolu Parselin Kuzeyinde Bulunan Park Alanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2018 15:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR


Madde 1 –Sorumluluğu Belediyemize ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 1341 Ada, 326 Nolu Parselin Kuzeyinde Bulunan Park Alanı, Çay Bahçesi ve Büfe Olarak Kullanılmak Üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 3 (Üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.
Madde 2-Taşınmazın adresi, cinsi, aylık tahmin edilen bedeli, geçici teminatı ile ihale tarih ve saati aşağıda belirtilmiştir.
Madde 3- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Ortacami Mahallesi Kolordu Caddesi No:24 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname bedeli 100,00 TL olup ihaleye katılacak olanların şartnameyi Süleymanpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden alması mecburidir.
Madde 4- Geçici teminat 3 (Üç) yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Oranı % 3 (YüzdeÜç)’tür.
Madde 5- Kesin teminat 3 (Üç) yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Oranı % 6 (YüzdeAltı)’dır.
Madde 6- Taşınmaz, Süleymanpaşa Belediye Encümenince 13.12.2018 tarihine tesadüf eden Perşembe günü aşağıda belirtilen saatte Ertuğrul Mahallesi İskele Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
Madde 7- İhaleye katılmak isteyenler, aşağıdaki belgeleri 13.12.2018 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 11:30’a kadar Ortacami Mahallesi Kolordu Caddesi No:24 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye katılacak olanların ihale tarih ve saatinde Ertuğrul Mahallesi İskele Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
1-Yerleşim yeri belgesini ve nüfus cüzdanı fotokopisini sunmak zorundadır.
2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini sunmak zorundadır.
a-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
3-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini sunmak zorundadır.
4-Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ile şartnamenin satın alındığına dair belge aslını sunmak zorundadır. (Geçici teminatı 13.12.2018 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 11:30’a kadar yatırması ve şartnameyi de yine 13.12.2018 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 11:30’a kadar satın alması zorunludur.)
5-İstekliler; bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra kesinleşmiş vergi borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.
6-İstekliler; Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.
7-İstekliler; Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra Süleymanpaşa Belediyesine herhangi bir borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.
8-İstekliler ortak girişim olmaları halinde; ortak girişim beyannamesini sunmak zorundadır. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir.) İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde; ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (Ayrıca İdare ile yapılacak ihale sözleşmesini tüm ortaklar şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

KİRALANACAK TAŞINMAZIN

Sıra Adres Cinsi Kiralanacak Alan
(m²)
1 Aylık
Tahmin Edilen Bedeli
(TL)
Geçici Teminatı
(TL)

İhale Tarih ve Saati
1 Yavuz (Altınova) Mahallesi, 1341 Ada 326 Nolu Parselin Kuzeyinde Bulunan Park Alanı Park 1000,44 890,00 961,20
13.12.2018
15:30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR