SİVAS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık gayrimenkuller

SİVAS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Küçük Minare Mah. Atatürk Cad 1. Vakıf İşhanı  SİVAS
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SİVAS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER İLANI

SIRA

NO

Dosya No:

İli

İlçesi

Bucağı/Mah/ Köyü

Cadde/Sok./Mevkii/Bina adı

Cinsi

Kullanım Amacı

Pafta

Ada No

Parsel No

Alanı (m2)

Muhammen Bedel (TL)

Toplam Geçici ve Ek Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

Aylık

Yıllık

(%3+%20)

1

586010007001

SİVAS

MERKEZ

YENİ MAHALLE/

ÖMER ŞAN SOK.

DAİRE

MESKEN

118

451

22

115,00

550,00 TL

6.600,00 TL

1.518,00 TL

24.4.2019

14:00

2

661010001000

YOZGAT

MERKEZ

MEDRESE MAH./

SARRAFLAR CAD.

DÜKKAN

İŞYERİ

15

308

3

15,58

2.300,00 TL

27.600,00 TL

6.348,00 TL

24.4.2019

14:00

Vakıf taşınmazlar hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2019 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline Sözleşme bitim tarihinden itibaren
İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, yıllık ortalama Türkiye istatistik Kurumu Başkanlığınca belirlenen 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksleri oranından az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.maddesi gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünde Küçük Minare Mah. Atatürk Cad 1. Vakıf İşhanı adresindeki ihale salonunda yapılacaktır. İhaleye katılanlar taşınmazları görerek ihaleye girmiş sayılır. İhaleden sonra yapılacak tadilatlar ve tüm masraflar ilgili kiracıya aittir.Resmi Kurumlardan alınacak izin ve belgeler İhaleyi alan kiracıya aittir.İdaremiz sorumlu değildir.

2. Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı Geçici ve ek teminatlar Sivas Vakıflar Bankasındaki 00158007293478603 nolu Bölge Müdürlüğümüz hesabına yatırılacaktır. Girecekleri Bağımsız bölüm Emlak numaralarını tam olarak teminat makbuzlarına yazdırmaları şarttır. Geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için nüfus cüzdanın aslı ile , şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet belgesi ile imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en geç ihale saatinden 2(iki)saat önce Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna müracaat edip, teminatlarını yatırmaları gerekmektedir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 346 221 70 91 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.
3. Şirketlerin sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.
4. Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde Noterden tasdikli ortaklık beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.
5. Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
6. İhale, 2886 sayılı Yasa’nın 35/C ve 45. maddeleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir.
7. Kiralanan imarlı (konut alanı, ticaret alanı gibi) yatırım yapmaya müsait taşınmaz üzerine 10 m2.’yi geçmeyecek prefabrik yapı haricinde herhangi bir yapı yapılmayacaktır. Ancak imar planı dahilinde bulunan ve etrafı yapılaşmış Vakıf taşınmazlarından park, yeşil alan, oyun alanı, çocuk bahçesi gibi Kamu kullanımına ayrılmış taşınmazların kiralanmasında fiili ve mevcut imar durumu çerçevesinde ilgili belediyesinden ve İdaremizden izin alınmak şartıyla üzerine yapacağı muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak Noterden İdaremiz adına terk ve teberru edilmek kaydıyla İdaremizin ve ilgili Belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda muhtesat yapılabilecektir.

10. İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
11. Vakıf Gayrimenkulleri Stopaj vergisinden muaftır.
12. Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde iki kefil alınacaktır.
13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir ve şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
14. İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakla serbesttir.
15. Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda görülebilir.
16. Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, Katılımcıların Banka Hesap Numaralarına aktarılacaktır.(Banka Hesap numarası olmayanların herhangi bir Bankadan hesap açtırması gerekmektedir.)Ödemeler Elektrik,Su, Doğalgaz aboneliklerinin ilgililerin üzerine yapıldıktan sonra yapılacaktır.
17. İlanda yazılı olmayan bilgiler şartnamede yazılı olup, istekliler şartnameyi Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ücretsiz görebilirler. Şartnamenin bütün usul ve esaslarına uymak zorundadır. Peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
18. İhale üzerinde kalan şahıs kiraladığı taşınmazı, yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı, Genel Müdürlük adına sigorta yaptırıp, poliçesini her yıl yeniletmesi zorunludur. Sözleşme düzenlenirken mali durumu iyi iki kefil göstermek zorunludur. İbadethanelere 200 metreden yakın olan taşınmazlar cafe, kıraathane, müzik evi vb. gürültülü işlerde kullanılmayacaktır.
Adres: Küçük Minare Mah. Atatürk Cad 1. Vakıf İşhanı SİVAS Tel: 0 346 225 25 58) - (Faks: 0 346 221 70 91) – (www. vgm. gov. tr.)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR