CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sancaktepe Tesisi işletmeciliği inşaat yapım karşılığı kiraya verilecektir

CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00964391
Şehir : Samsun / Canik
Yayınlandığı Gazeteler

SAMSUN 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belediye Meclisinin 05/09/2017 Tarih 15/60 Sayılı Kararı ve 5393 Sayılı Belediye Kanununa istinaden, tapuda Hasköy Mahallesi 22.500 m² yüzölçümlü alanı üzerinde Belediyemiz tarafından hizmet amacıyla yapılan “SANCAKTEPE TESİSİ” inşaat yapım karşılığı uzun süreli kiralamaya sunulmuştur.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samsun İli Canik Belediyesi Encümen Toplantı Salonu.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

(TAŞINMAZ KİRAYA VERME İLANI)
Samsun, Canik Belediye Başkanlığından

SANCAKTEPE TESİSİ İŞLETMECİLİĞİNİN
KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLAN METNİ

1-İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Belediye Meclisinin 05/09/2017 Tarih 15/60 Sayılı Kararı ve 5393 Sayılı Belediye Kanununa istinaden, tapuda Hasköy Mahallesi 22.500 m² yüzölçümlü alanı üzerinde Belediyemiz tarafından hizmet amacıyla yapılan “SANCAKTEPE TESİSİ” inşaat yapım karşılığı uzun süreli kiralamaya sunulmuştur.

2-ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER: Mesai saatleri içinde Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden yazılı talep karşılığında ücretsiz olarak temin edilebilir

3- İHALENİN YAPILACAĞI YER: Samsun İli Canik Belediyesi Encümen Toplantı Salonu.
Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1 Canik /SAMSUN
Tel: 444 55 90 Dahili – 212 – 213 www.canik.bel.tr

4-İHALE TARİH VE SAATİ: 25/03/2019 Pazartesi Günü Saat 14:00

5-İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a (Kapalı Teklif Usulü)

6-MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT:
6.1- Aylık Muhammen Kira Bedeli : 4.915,25 TL + KDV
6.2- İHALE BEDELİ : 3.300.000,00 TL (Üçmilyonüçyüzbin Türk Lirası)
6.3 GEÇİCİ TEMİNAT ( % 3’ü ) : 99.000,00 TL (Doksandokuzbin Türk Lirası)
6.3- KESİN TEMİNAT (% 6’sı ) : 198.000,00 TL
6.4- Geçici Teminat ihalenin yapılacağı 25/03/2019 Pazartesi Günü Saat 14:00’a kadar yatırılmış olacaktır.

7-İSTENEN BELGELER:
7.1- Nüfus cüzdanı sureti
7.2- İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)
7.3- Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge
7.4- Geçici teminat makbuzu veya mektubu
7.5- Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi
7.6- İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge
7.7- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.
7.8- Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermesi.
7.9- İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
7.10- İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacak.)
7.11- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi. (İhalenin yapıldığı yıla ait)
7.12- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.
7.13- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)
7.14- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek yasal işlemler gerçekleştirilecektir.
7.15- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 26. Maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat verilmesi.
7.16- GBT (Genel Bilgi Taraması) Kaydı
8-TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: Teklifler ihale tarihinde en geç 14:00’ a kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1 Canik /SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Kamuoyuna duyurulur. Canik Belediye Başkanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR