SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Samandağ Belediye çay ocağı ihaleyle kiraya verilecektir

SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00994981
Şehir : Hatay / Samandağ
: 5
Yayınlandığı Gazeteler

CEMRE 14.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
CEMRE 21.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
SAMANDAĞ BELEDİYESİ

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

Mülkiyeti Belediyeye ait tapu kaydı Alevışık Mahalle 1193 parsel sayılı taşınmazdaki Belediye Hizmet Binamızın 1.katındaki 5 metrekare alana sahip ‘Çay Ocağı’ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 28.05.2019 Salı günü Saat 10:00’da 4.000.00 TL bedel karşılığında Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

 1. İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT: İhale 28.05..2019 Salı Günü, Samandağ Belediye Başkanlığının, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Cad. No:1 Samandağ/ HATAY adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda saat 10.00’da yapılacaktır.
 2. İhale şartname bedeli 100,00 TL olup Samandağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır. (Şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine ödenecektir.)
 3. İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN KİRALAMA SÜRESİ:
 1. İhale konusu taşınmazlarımız 3 (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 1. İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI VE KESİN TEMİNAT
  4.1.) Kiraya verilecek taşınmazların ihale muhammen bedeli 4.000.00 TL ve geçici teminatı 1.000.00 TL’dir.
  4.2.) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce asgari (1 yıllık) ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır.
  4.3.) İhale üzerinde kalan istekli, onaylanan ihale kararlarının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde kesin teminatı yatırmak ve kira sözleşmesi yapmak ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harçları ile sözleşme giderlerini ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idare hesabına irat kaydedilir.
  4.4.) Geçici teminat olarak süresiz teminat mektubu ve Tedavüldeki Türk Parası kabul edilecektir.

4.5.) Geçici teminatın nakden yatırılmak istenmesi halinde Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine açıklaması yapılarak yatırılacaktır.
4.6.) İhtilafların çözümünde Samandağ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Kiracı/Yüklenici teklif ettiği yıllık bedeli, sözleşme öncesi belediye veznesine veya belediyenin banka hesabına yatıracaktır. Kiracı isteğine bağlı olarak isterse dilediği yıl kadarını peşin yatırabilir. Bu halde ödenen yılların kira bedelleri yönünden artırıma ilişkin hükümler uygulanmaz. Yatırılmayan yıllar yönünden ise yıllık artış oranı uygulanır.
 2. İHALEYE KATILACAKLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ YANLARINDA HAZIR BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.
  1)Nufüs Cüzdanı Sureti
  2)Tebliğat adresini gösterir ikametgah belgesi
  3)Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi satın aldığına dair belge.
  4) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına dair makbuz.
  5) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

  6) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi), Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
  5) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi
  6) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.
  7) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 4, 5, 6, 7, 8 ve 12. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
  8) Samandağ Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira vb.) olmadığına dair güncel belge.
  9) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
  10) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  11) İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. ve 18. maddeleri gereği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR