ADANA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Reklam hakları ve menderes spor salonu büfesi ihale ilanı

ADANA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.07.2018 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari Bina toplantı salonu.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADANA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
REKLAM HAKLARI VE MENDERES SPOR SALONU BÜFESİ İHALE İLANI

1- Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki, aşağıdaki spor tesislerimizde 2018 - 2019 sezonunda lig müsabakalarında reklam pano sergileme hakları Spor Genel Müdürlüğü İşletme Yönetmeliğinin 39/b maddesi gereği, Spor Genel Müdürlüğünün 31.03.2006 tarih ve 295 sayılı genelge ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğünün talimatlarına göre toplu olarak aşağıdaki tarih ve saatlerde ihale edilecek olup,
Ayrıca, Menderes Spor Salonu içerisinde bulunan Büfe 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
2- Reklamların Sergilenme Süresi: Sözleşme imzalandıktan sonra, stadyum için 2018 – 2019 futbol sezonunu , salonlar için bir yılı kapsar. Menderes Spor Salonu Büfe kira süresi bir yıldır.
3- İhalenin Yapılacağı Yer: Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari Bina toplantı salonu.
4- İhaleye ait dosya mesai saatleri içerisinde, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binasındaki İlgili serviste veya www.adana.gsb.gov.tr adresinde bedelsiz olarak görülebilir.
5- 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde sayılanlar ihaleye doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.
6- İstekliler aşağıdaki ihalelerden istediğine katılıp katılmamakta serbesttir. İstekli hangi ihaleye katılmak istiyorsa söz konusu tarih ve saatte ihale salonunda istenilen evraklar ile birlikte hazır bulunması veya İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı kanunun 37’nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.
7- Muhammen bedele KDV, pay ve damga vergisi ile kanuni vergiler dahil değildir. (Muhammen bedeller EK 1. Tablodadır.)
8-İSTENİLEN BELGELER : İhaleye İştirak Edeceklerin,
a) Geçici teminat bedellerini (Muhammen bedel ve bu bedele ilişkin geçici %10 teminatlar en altta EK 1. tabloda belirtilmiştir) Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Türkiye Halk Bankası Adana Şubesi nezdinde bulunan IBAN: TR 80 0001 2009 1560 0004 0000 10 no’lu hesabına yatırılarak, geçici teminat makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen diğer değerlerini,
b) Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belgesini veya adres beyanını,
c) Nüfus cüzdan örneğini,
ç) Adli sicil belgesini (vekaletname ile katılacaklardan da ayrıca istenir),
d) Vekâleten ihaleye katılacaklardan noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza sirküsünü,
e) İhaleye katılmak isteyen şirket veya ortaklık ise Ticaret Odasından veya bağlı olduğu kuruluştan yıl içerisinde alınmış üye olduğuna dair kayıt belgesini, vergi kimlik numarasını, adi ortaklıklarda ise noter tasdikli ortaklık belgesini,
f) Şirket veya ortaklıkta ihaleye katılacak ve ya teklifte bulunacak kişilerin tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnamelerini,
g )İsteklilerin yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte ihale tarih ve saatinde hazır bulunması veya ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı kanunun 37’nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla teslim etmeleri gerekmektedir(postadaki gecikmelerden idare mesul değildir.)

EK 1) TABLO (Muhammen Bedeller ve bu bedele ilişkin Geçici Teminat tutarları)

İLÇE Reklam Panolarının Sergileneceği ve İhale Edilecek Büfenin Yer/Yüzölçümü/Adet ve Bunlara Ait İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saatler Muhammen Bedel-TL Geçici Teminat
(% 10) TL
Seyhan Menderes Spor Salonu içinde bulunan Büfe (12 m2) 1 yıllık kira ihalesi 03/07/2018’de Saat 13:30 15.000,00 1.500,00
Seyhan 5 Ocak Stadyumu 431 m2 iç cephe sabit reklam panoları sergileme hakkı ihalesi 03/07/2018’de Saat: 14:00
137.920,00

13.792,00
Seyhan 5 Ocak Stadyumu İçi Saha Kenarı (A1-A20, B-C 1-5, B-C 6-10)
Toplam 40 Adet MULTİMATİK reklam panoları sergileme hakkı ihalesi 03/07/2018’de Saat: 14:30

187.000,00

18.700,00
Seyhan Menderes Spor Salonu İçi Saha Kenarı 16 adet reklam panoları sergileme hakkı ihalesi 03/07/2018’de Saat: 15:00
18.800,00

1.880,00
Yüreğir Serinevler Spor Salonu İçi saha kenarı 16 Adet reklam panoları sergileme hakkı ihalesi 03/07/2018’de Saat: 15:30
18.800,00

1.880,00
Kozan Kozan İsmet Atlı Stadyumu İçi Saha Kenarı (A1-A20) Toplam 20 Adet reklam panoları sergileme hakkı ihalesi 03/07/2018’de Saat: 16:00
9.000,00

900,00


İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR