KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Pazarcık Devlet Hastanesi kantini kiraya verilecektir

KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hastanemiz Ek Bina Güney Cephesi 25,00 m² Kapalı Alan ve Güney Batı Cephesi 50,00 m² Açık alan Toplam da 75,00 m² Kantin Alanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.07.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yörük Selim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22 Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK DEVLET HASTANESİ KANTİN KİRALAMA İŞİ

KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


Kahramanmaraş Pazarcık Devlet Hastanesi Kantin İşi 2886 sayılı Kamu İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenin

a) Adresi

:

Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No: 22 46050 - ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası

:

3442237425 - 3442515100

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Hastanemiz Ek Bina Güney Cephesi 25,00 m² Kapalı Alan ve Güney Batı Cephesi 50,00 m² Açık alan Toplam da 75,00 m² Kantin Alanı

b) Yapılacağı yer

:

Kahramanmaraş Pazarcık Devlet Hastanesi

:

Sözleşmeye mütakiben 2 (iki) yıldır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yörük Selim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22 Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati

:

02.07.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları:
a) Tebligat için, Türkiye'de adres göstermeleri, gerçek kişilerin tebligat yapılacak adres beyan yazısı veya ikametgah belgesi, Tüzel kişilerin ve ortak girişimlerin tebligat yapılacak adres beyan yazısı.
b) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.
c) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
d) Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri.
e) Gerçek kişi ise kendisinin, tüzel kişiliklerde şirket yetkilisinin, ortak girişim halinde ortakların tümüne ait son altı ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi.
f) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi veya oda kayıt belgesi
g) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesini, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeleri vereceklerdir. Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.
h) İstekli adına ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi.
I) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu işin düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi olmalıdır. Ortak girişim oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarda belirtilen (a,b,c,d,e,f,g,h bentleri) belgeleri sunmaları. Ortak girişimlerin katılması halinde Geçici teminatı ortaklardan biri veya bir kaçı tarafından sunulabilir.
i) İhale katılabilmek için geçici teminatı yatırdığına dair belge
j) İhale dokümanı satın aldığına dair belge
5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1. İhaleyle ilgili dokümanlar idaremizde ücretsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye katılacak olanlar dosya satın almak zorundadır. Şartname bedeli 100,00 TL dir. Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bank Ticari Şube TR38 0001 2001 3510 0005 1000 01 nolu hesaba yatırmak ve banka dekontunu ibraz etmek zorundadırlar. (Dekontta açıklama kısmına ihale adı ve ihaleye girecek isteklinin veya firmanın adı yazılacaktır.)
6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yörük Selim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22 Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7. İlk yıl tahmini bedel 35.000,00TL’dir.
8. Geçici Teminat miktarı 10.500,00 TL’dir.( Nakit yatırılma durumunda Dekontta açıklama kısmına ihale adı ve ihaleye girecek isteklinin veya firmanın adı yazılacaktır.)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR