ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Pastane kafeterya yeri kiraya verilecektir

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049854
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR 2 EYLÜL 13.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Üniversitemiz Meşelik Kampüsü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Mermer Salon Girişi Asma katındaki (65m²)’ lik alanın Pastane Kafeterya yeri olarak   2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile Bir (1) Yıllığına kiralanması işi açık teklif usulü ile ihale edilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyon odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE DUYURUSU

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

1 –İHALENİN KONUSU VE NİTELİĞİ :Üniversitemiz Meşelik Kampüsü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Mermer Salon Girişi Asma katındaki (65m²)’ lik alanın Pastane Kafeterya yeri olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile Bir (1) Yıllığına kiralanması işi açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

2. İHALENİN HANGİ TARİH VE SAATTE NEREDE YAPILACAĞI : İhale, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyon odasında 26/09/ 2019 Perşembe günü saat 10.30’da yapılacaktır.

3. İDARENİN ADRESİ : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Meşelik Kampüsü/ESKİŞEHİR

4. İHALE DÖKÜMANININ TEMİN EDİLMESİ:. İhaleye katılacak olanların Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına makbuz karşılığında veya IBAN numarasına (TR 27 0001 0001 1740 0130 8150 03) 50,00 TL doküman bedelini yatırmaları ve İhale Dokümanını idareden almaları zorunludur.

5: İŞİN MUHAMMEN BEDELİ : 72.291,84- TL
6. GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI : 2.168,75- TL
7. : İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI :
İsteklilerin :
A)-Kanuni ikametgah sahibi olması ve bunu belgelemesi,
B)-Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
C)- T.C. Savcılığından iyi hal kağıdını vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde T.C. Savcılığından iyi hal kağıdı (Yüz kızartıcı suç ve bağımlılık yapan maddelerden kullanmak veya satmaktan yargılanmak ve hüküm giymemiş olmak şartı)
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından iyi hal kağıtları (Sabıkasızlık belgesi)
D- İmza sirküleri vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde imza sirkülerinin asli veya noter tasdikli sureti.
b) Tüzel kişi olması halinde. tüzel kişiliğin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,
E- İstekliler adına vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin vekaletnamenin aslını veya noter tasdikli sureti ile imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli suretini vermesi,
F-Geçici teminat tutarının yatırdığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektubu vermesi.(Geçici teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde ESOGÜ Strateji geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya IBAN numarasına (TR 27 0001 0001 1740 0130 8150 03) yatırılabilir.
G- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
H- İsteklinin; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre düzenlenmiş Pastane, kantin, büfe, kafeterya işletmesi veya yiyecek-içecek satışı işletmeciliği yapabileceğine ilişkin düzenlenmiş belge ya da fiilen bu iş ile iştigal ettiğini gösterir Meslek Odası veya Ticaret Odası kaydı belgesi,
I-Bağlı bulunduğu meslek veya esnaf odasından alınan İhaleden men yasağı olmadığına dair belge,
İ- SGK Prim borcu olmadığına dair belge. (ihale tarihinden 1 ay öncesine kadar SGK borcu olmadığına dair belgeyi vermesi,)
J- İlgili Vergi Dairesinden ihale tarihinden 1 ay öncesine kadar vergi borcu olmadığına dair belgeyi vermesi,

8- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanununun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaştırılması şarttır.

9- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez.

10- Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler kiralayana aittir.

11- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR