ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Park ve soğuk hava deposu kiraya verilecektir

ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887406
Şehir : Tokat / Erbaa
Semt-Mahalle : YAVUZSULTANSELİM MAH. / ERBAA
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ERBAA 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ ERBAA 13.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yükselkent Parkı’nın işletilmesi işinin kiraya verilmesi ve Tosunlar Köyü Üç Göller Mevkii 1616 nolu parsel üzerinde bulunan soğuk hava deposunun işletilmesi işinin kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erbaa Belediye Başkanlığı Meclis salonunda Encümen huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ERBAA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

 1. İHALE USULÜ

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği tahmini muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile yapılacaktır.
TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME BEDELİ MİKTARLARI


SIRA NO

İL/İLÇE
KÖY
MAHALLE

CİNSİ

TAHMİNİ BEDELİ
TL/AYLIK

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
TL

ŞARTNAME BEDELİ
TL

İHALE SÜRESİ

1

Erbaa mücavir alanları sınırları içerisi

İlçemiz sınırları içerisinde Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan Yükselkent Parkı’nın işletilmesi işinin kiraya verilmesi

1.000,00
(binTL)

3.600,00
(üçbinaltıyüzTL)

150,00 (yüzelliTL)

10 (on) Yıl

2

Erbaa mücavir alanları sınırları içerisi

İlçemiz sınırları içerisinde Tosunlar Köyü Üç Göller Mevkii 1616 nolu parsel üzerinde bulunan soğuk hava deposunun işletilmesi işinin kiraya verilmesi

5.500,00
(beşbinbeş
yüzTL)

19.800,00
(ondokuzbinsekizyüzTL)

150,00 (yüzelliTL)

10 (on) Yıl

 1. İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH
  İhale, 19.11.2018 Pazartesi günü saat 10.00’da Erbaa Belediye Başkanlığı Meclis salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

 2. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

1) Gerçek kişiler için:
a) Nüfus cüzdan sureti,
b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve varsa elektronik posta adresi,
c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,
d) Belediyeye borcu olmadığına dair Erbaa Belediyesinden alınmış belge,
e) İhaleye katılan kişinin noter tasdikli imza sirküleri,
f) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
g) İhaleye iştirak eden taşınmaz mal kiralama şartnamesini her sayfasını ayrı ayrı imzalamak suretiyle ihale dosyasında vermek zorundadır,
h) Şartname alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır,
ı) Adli sicil kayıt belgesi,
i) İş deneyim belgesi.
j) İş deneyimi olarak, ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak iş deneyim belgeleri;

 • Şirket sermayesinin en az % 25 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, Dış Ticaret ve depolama lojistik sektöründe asgari 3 yıl deneyimli doğrudan veya dolaylı yoldan denetleme firması ile hizmet sağlamış olma şartı,

 • Şirket sermayesinin en az % 25 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, B karne sahibi olması (Gümrük Müşavir yardımcı karnesi asgari 3 yıl önce almış olması),

 • Şirket sermayesinin en az % 25 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, (10.000 m2 minimum, 200 araç filosuna sahip) Antrepo veya Soğuk Hava Depo ( 1200 m2 minimum 200 araç filosuna sahip) hizmeti yapan firmasında asgari 60 ay doğrudan veya dolaylı yoldan denetleme firması ile hizmet sağlamış olması.


2)Tüzel kişiler için:
a) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,
c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
d) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,
e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve varsa elektronik posta adresi,
f) Tüzel kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin adli sicil kayıt belgesi,
g) Belediyeye borcu olmadığına dair Erbaa Belediyesi’nden alınmış belge,
h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,
ı) İhaleye iştirak eden taşınmaz mal kiralama şartnamesini her sayfasını ayrı ayrı imzalamak suretiyle ihale dosyasında vermek zorundadır,
i) Şartname alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır,
j) İş deneyimi olarak, ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak iş deneyim belgeleri;

 • Şirket sermayesinin en az % 25 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, Dış Ticaret ve depolama lojistik sektöründe asgari 3 yıl deneyimli doğrudan veya dolaylı yoldan denetleme firması ile hizmet sağlamış olma şartı,

 • Şirket sermayesinin en az % 25 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, B karne sahibi olması (Gümrük Müşavir yardımcı karnesi asgari 3 yıl önce almış olması),

 • Şirket sermayesinin en az % 25 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin, (10.000 m2 minimum, 200 araç filosuna sahip) Antrepo veya Soğuk Hava Depo ( 1200 m2 minimum 200 araç filosuna sahip) hizmeti yapan firmasında asgari 60 ay doğrudan veya dolaylı yoldan denetleme firması ile hizmet sağlamış olması.

 1. İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER
  İhale konusu şartname, ilan metnimizin 2. Maddesinde belirtilen miktardaki parayı yatıranlara Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde verilecektir.

  Tel : 0 356 715 11 91
  Adres : Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi no: 87 Erbaa/TOKAT
  İrtibat Kurulacak İlgili Personel: Destek Hizmetleri Müdür V. Hasan ERARSLAN
  NOT: İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  İlgililere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR