DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Orman-tabiat park işletmesi kiraya verilecektir

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943233
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HİSAR 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SİNANPAŞA ÖNDER 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
26 Ağustos Tabiat Parkı/AKÖREN
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.02.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hattat Ahmet Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi.                                          Yeşilyurt Mah. 1741. Sok. No:1 Merkez/AFYONKARAHİSAR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

26 AĞUSTOS TABİAT PARKI İŞLETMECİLİK İHALESİ

Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan 26 Ağustos Tabiat Parkı sınırları içerisindeki “Kır Lokantası (İdari ziyaretçi Merkezi), Büfe, Spor Tesisleri, Kapı Girişi, 26 Ağustos Tabiat Parkında Genel Saha Temizliği, Alanın Korunması ve Bakım İşleri” şartname ve sözleşmesinde belirtilen şartlarda muhammen bedeli üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. Maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29’uncu maddesi uyarınca “ Kapalı Teklif” usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte ihale edilecektir.
İhale Kayıt No:
1. İhale Konusu Yerin:

 1. İli/İlçesi : Sinanpaşa/AFYONKARAHİSAR

 2. Yeri : 26 Ağustos Tabiat Parkı/AKÖREN

 3. Niteliği : Orman-Tabiat Parkı

 4. 2019 Yılı Muhammen Bedeli : 7895,31 TL

 5. İhale Süresi : 5 yıl (5 yılsonunda işletmecinin istemesi idarenin uygun görmesi halinde işletmecilik süresi en fazla 5 yıl daha uzatılabilir)

 6. Geçici Teminat %10 : 789,53 TL

 7. Kesin Teminat : İhale bedelinin % 6'sıdır.

 8. Depozito Miktarı : İhale bedelinin %25’idir.

 9. İhalenin Yeri : Hattat Ahmet Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi. Yeşilyurt Mah. 1741. Sok. No:1 Merkez/AFYONKARAHİSAR

 10. Tarihi-Saati : 25/02/2019, Pazartesi günü, saat 10:30

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

 1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

 2. Kanuni ikametgah sahibi olmak.

 3. Türkiye’de tebligat için adres göstermek.

 4. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek: (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır) isteklinin;

 1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

 2. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

 3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticari Sicil durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

İş deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır.)
a) İsteklilerin ihaleye konu olan iş benzerlik arz eden faaliyetleri (büfe, kantin, restoran, kafeterya v.b. işletmeciliği) yapabileceğine veya yaptığına dair şirket faaliyet alanlarını gösterir ticaret sicil gazetesi onaylı sureti, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkârlar odasından alınacak tasdikli belge sunmaları gerekmektedir.
b) En son faaliyette bulunduğu veya faaliyetine devam ettiği işletmecilik işi konusunda ilgili İdareden alınmış referans mektubu. ( Bir sözleşme kapsamında işletmecilik faaliyetini yürüten gerçek veya tüzel kişilerden istenecektir, ilk kez sözleşme imzalayan ve/veya ilk kez büfe, kantin, restoran, kafeterya işletmeciliği yapacak gerçek veya tüzel kişilerden istenmeyecektir.)
6. İmza sirküleri vermek.
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
7. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirklerini ermek.
8. İsteklilerin ortak girişim olması hainde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi (EK-II) ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
9. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek. (Kamu Tüzel Kişilikler bu madde hükmünden muaftır)
10. İhale ilan tarihinden sonra alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığında dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikler bu madde hükmünden muaftır)
11. İhale ilan tarihinden sonra alınmış Sosyal Güvenlik urumu (SGK) ya borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek. (Kamu Tüzel Kişilikler bu madde hükmünden muaftır)
12. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.
13. İdare adına alınmış muhammen bedelin %10’u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzu veya bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını vermek.
14. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)
15. Teklif mektubu, (Ek:III) bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılmış olacak ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş olacaktır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Dış zarf kapatıldıktan sonra zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş olacaktır. Ön yüzüne “Tarım ve Orman Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığına” yazılacaktır. Teklif mektuplarının adı ve soyadı da yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Rakam ile yazı arasında uyuşmazlık olması, üzerinde kazıntı, silinti veya düzelte bulunması durumunda teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.
16. İstekliler ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarfa koyarak sıra numaralı alındı karşılığında 25.02.2019 Pazartesi Günü saat 10.30’a kadar Hattat Ahmet Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi. Yeşilyurt Mah. 1741. Sok. No:1 Merkez-AFYONKARAHİSAR adresinde ikamet eden Afyonkarahisar Şube Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığa ulaşması şarttır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
17. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.
a) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyan belgeler, geçerli olarak kabul edilmeyecektir.
18. İhale ve sözleşme ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, damga pulları, noter masrafları ve benzeri giderler ihaleyi kazanan işletmeciye aittir.
19. İhale belgelerinin ulaştırılmasında meydana gelecek gecikmelerden İdare mesul tutulamaz.
20. İhaleye girecek olanlar, 100 (yüz) TL’yi Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Ziraat Bankası Hesabına (IBAN No: TR 48 0001 0020 6757 3611 215002) yatırmak kadıyla, makbuzun ibrazı karşılığında “Hattat Ahmet Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi. Yeşilyurt Mah. 1741. Sok. No:1 Merkez-AFYONKARAHİSAR” adresinde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü’nden şartnameyi satın alabilirler veya mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görebilirler.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR