ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Ordu Üniversitesi'ne ait kantin 3 yıllığına kiraya verilecektir

ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.11.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Fatsa Meslek Yüksekokulu Kantini Kiralama İhalesi İlanı

 1. İhale konusu işin niteliği yeri ve miktarı: Ordu Üniversitesi Fatsa Yerleşkesinde bulunan 139 m² alana sahip Fatsa Meslek Yüksekokulu Kantini 3 Yıl (36 ay) süre kullanım bedeli alınarak kiraya verilecektir.
 2. Kira artış miktarı: Fatsa Meslek Yüksekokulu Kantininin kira bedeli her yıl Yurt İçi Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE-oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılarak ek kesin teminat alınır.
 3. Şartname ve eklerinin temini ve şartları: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir ve 100,00 TL ücret karşılığında Ziraat Bankası Ordu Akyazı Şubesinde bulunan TR030001002327467493795191 nolu İban hesabına Kiracı Kurum veya Kişinin Adı, T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Numarası ve İhale adı açıklamada yer alacak şekilde yatırıldığına dair dekont ile Başkanlığımızdan doküman temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını alması zorunludur.
 4. İhale Türü-Yeri, Tarih ve Saati: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 18/11/2019 tarihinde Pazartesi günü Saat 09:30’ de Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 5. Tahmin edilen bedel ve Geçici Teminat bedeli: Muhammen bedel 1 yıl üzerinden 12 ay olarak hesaplanmış olup tahmin edilen 1 (bir) yıllık kira bedeli KDV Hariç 19.557,30 TL’dir. Geçici teminat tutarı 1 yıllık kira bedeli üzerinden alınacak olup 586,72 TL’dir. Geçici Teminat Ziraat Bankası Ordu Akyazı Şubesinde bulunan TR030001002327467493795191 nolu İban hesabına veya Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine yatırılabilecektir. Geçici Teminat Mektubu verecek olan isteklilerin geçici teminat mektubu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26/b maddesine uygun olarak süresiz olacaktır.
 6. İhaleye Katılabilecek Olanlar: İhaleye gerçek veya tüzel kişiler katılabilir.
 7. İhaleye Katılacaklarda Aranan Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

GENEL ŞARTLAR
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)Teklif mektubu,(Kapalı Teklif Usulünde zorunludur.)
ç)Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuz,
d)Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ÖZEL ŞARTLAR

 1. İhaleye katılacak olan firma veya kişilerin ihaleden men yasağı olmadığı dair ilgili meslek odası yazısı.
 2. Mesleki Faaliyetlerinden dolayı sabıka kaydı bulunmadığına dair belge.
 3. Tebligat yapılabilmesi için tebligat adresini belirtir yazı.
 4. Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisi.
 5. Doküman satın aldığına dair belge.
 6. Kantin ve Kafeterya İşletmeciliği ile ilgili ustalık belgesi, kurs bitirme belgesi, sertifika, kalfalık belgesi, işletme kayıt belgesi veya iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmak.
 7. Tekliflerin verileceği en son Tarih, Saat ve Yer: Teklifler 18/11/2019 tarihinde saat 09:30’e kadar Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Bürosu adresine verilebilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR