TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğrenci kantini kiralama ihalesi

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Üniversitemiz Menza Binası İle Tıp Fak. Dr. Ratıp KAZANCIGİL Amfi Binası (133 m2 + 43,16 m2) Öğrenci kantini 3 yıl süre ile kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


Üniversitemizde bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, hizasında belirtilen tahmini bedel ile 17/09/2019 Salı günü karşısında belirtilen saatte 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. İhale Trakya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

PAFTA

ADA

PARSEL

YER

KİRALAMA
ALANI

KULLANIM AMACI

KİRALAMA
SÜRESİ

YILLIK TAHMİNİ
BEDEL
(KDV Hariç)

GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)

İHALE GÜNÜ

İHALE
SAATİ
229
226
1439
1442
17
28
Menza Binası İle Tıp Fak. Dr. Ratıp KAZANCIGİL Amfi Binası 133 + 43,16 m2 Öğrenci Kantini 3 Yıl 105.000,00-TL 21.000,00-TL 17/09/2019 14:00


İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTEKLİLERİN :

1-İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına, ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.
2-Geçici Teminat, nakit olması halinde Ziraat Bankası Edirne Merkez Şubesi Trakya Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın İBAN:TR480001000097320801135002 nolu hesabına ya da Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine yatırıldığına ilişkin makbuz veya 2886 sayılı Kanunun 26. maddesine göre düzenlenmiş süresiz (mektup üzerinde süresiz ibaresi olacak şekilde) geçici teminat mektubu
3-Gerçek kişi olması halinde Nufüs Cüzdanı sureti veya fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge,
4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
a-Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
6-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
7-Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde müdür/müdürler ve tüm ortaklar dahil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli sicil kayıt örneği. İhaleye vekaleten katılma durumunda da vekilinde bu bent de belirtilen hallerde olmadığına ilişkin savcılıktan son altı ay içinde alınmış adli sicil kayıt örneği sunacaktır.
8-İlk ilan tarihi itibarı ile Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge. (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün Vergi Daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)
9-İlk ilan tarihi itibarı ile SGK borcunun bulunmadığına dair belge. (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)
10-Üniversitemiz ile sözleşme veya herhangi bir sebepten doğan icra yada diğer takipli borcu bulunmadığına dair Trakya Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’ndan ilk ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur belgesi (Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na dilekçe ile başvurulacak)
11-İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan istekli diğer şartları karşılasa bile ihale dışı bırakılacaktır.
12-İhaleye iştirak edeceklerin, ihale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak (Zarfın üzerinde ilgili isteklinin adı, adresi, TC-Vergi No.su ve ihalenin adının belirtilmesi mecburidir.) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekir. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir.

Rektörlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. Kira bedelinde KDV hariçtir.
İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Trakya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda görülebilir ve talep halinde bedelsiz olarak alınabilir.

2886 sayılı Yasanın 17.ve 18. maddeleri gereği

İlan Olunur

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR