BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Nikah salonu fotoğraf ve video çekim işi kiraya verilecektir

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Başakşehir İlçesi, Yunus Emre Caddesi, 0 ada park parseldeki Sular Vadisinde yer alan Başakşehir Nikah Salonu içerisindeki fotoğrafçı odası ve fotoğraf-video çekim işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Başakşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu, Başak Mahallesi 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir /İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
SULAR VADİSİNDE YER ALAN BAŞAKŞEHİR NİKAH SALONU İÇERİSİNDEKİ FOTOĞRAFÇI ODASI VE FOTOĞRAF-VİDEO ÇEKİM İŞİNİN KİRAYA VERİLMESİ


Tasarrufu Belediyemize ait olan “Başakşehir İlçesi, Yunus Emre Caddesi, 0 ada park parseldeki Sular Vadisinde yer alan Başakşehir Nikah Salonu içerisindeki fotoğrafçı odası ve fotoğraf-video çekim ” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/c Maddesi “Açık Teklif Usulü” ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) İdarenin:
a. Adresi: Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL
b. Telefon ve faks numarası: 444 0 669 ve 0 (212) 692 55 32
2) İşin Adı: “Başakşehir İlçesi, Yunus Emre Caddesi, 0 ada park parseldeki Sular Vadisinde yer alan Başakşehir Nikah Salonu içerisindeki fotoğraf-video çekim”” işi
3) İşin Yeri: Başakşehir İlçesi, Yunus Emre Caddesi, 0 ada park parseldeki Sular Vadisi içerisinde yer alan Başakşehir Nikah Salonu
4) İşin Süresi : 1 (Bir) Yıl
5) Muhammen Bedeli (Yıllık) : 60.000,00-TL + %18 KDV (Altmışbin-TürkLirası)
6) Geçici Teminatı ( % 3 ) : 1.800,00-TL (Binsekizyüz-TürkLirası)
7) İhalenin Yeri ve Zamanı :
a. Yapılacağı yer: Başakşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu, Başak Mahallesi 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir /İSTANBUL
b. Tarihi ve saati : 23/09/2019 (Pazartesi) – 10:30
8) İhaleye Katılabilme Şartları: İhaleye ancak aşağıdaki şartları haiz olanlar katılabilir:

 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak.
 2. Kanuni ikametgah sahibi olmak (Bu husus özel kişilerce Nüfus İdarelerinden alınacak ikamet senedi ile tüzel kişilerce bağlı oda veya ilgili kurumca onaylanacak şirket merkezini belirten belge ile belgelendirilecektir.)
 3. Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
 4. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ,
  1. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

  2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

 5. İmza sirküleri,

  1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

  2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (1) veya (2) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belge.

 6. Gerçek kişiler için;

  1. T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı

  2. İhaleye katılacak gerçek Kişilerin Foto-Çekim alanında çalıştıracağı ekipte 2 kişinin 5 yıllık Ustalık ve 1 kişinin 10 yıllık Usta Öğretici Belgelerine sahip olması gerekmektedir. Buna ilişkin belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

 7. Tüzel Kişiler için;

  1. Fotoğraf ve video çekim işinde en az 3 yıl fiilen faaliyette bulunmuş ve fotoğraf-video çekim işi yaptığına dair 2019 yılı içinde alınmış ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası Faaliyet Belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti ya da İdarece aslı görülmüştür kaşeli)

  2. Foto-Çekim alanında çalıştıracağı ekipte 2 kişinin 3 yıllık ustalık veya eşdeğer belgeye sahip olması gerekmektedir. Buna ilişkin belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

 8. İstekliler (gerçek ve tüzel kişiler) adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri.

 9. İstekliler (gerçek veya tüzel kişiler) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına dair belge getirmesi gereklidir.

 10. İstekliler (gerçek veya tüzel kişiler) Gelirler ve Kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

 11. SSK prim borcu olmadığına dair ilgili sigorta müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

 12. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan sözleşme verilir. Ayrıca ortaklığın, bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

 13. İhaleye girecek olanlar, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadır.

 14. İhaleye girecek olanlar Başakşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge ibraz etmeleri gerekmektedir. Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar kira, ecrimisil ve birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla herhangi bir nedenle sözleşmeleri fesih edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumunda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir.

 15. İsteklilerin ihaleye katılma başvuruları, 2886 sayılı yasanın 5. Ve 6. Maddesinde belirtilen şartlar incelenerek ihale komisyonu (Encümen) tarafından değerlendirilecektir.

 16. Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9) İhaleye Katılamayacak Olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

 1. İdarenin;
  1. İta Amirleri

  2. İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

  3. (1) ve (2) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

  4. (1), (2) ve (3) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

 2. Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

 3. Kiralama ve Ecrimisil alacağı için haklarında İstanbul Başakşehir Belediyesi tarafından dava veya icra takibi açılanlar (Dava veya icra takibinde borcu bulunmadığını ispat edenler hariç )

 4. 5393 Sayılı Kanunun 28.Maddesinde sayılanlar da ihaleye katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.
10) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve ekleri, Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, “Başak Mahallesi 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir /İstanbul” adresinde görülebilir ve 250,00-TL (İkiyüzelli-Türklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
11) Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü 23/09/2019 (Pazartesi) - SAAT 10:30’a kadar Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir / İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
12) Fotoğraf ve video çekiminde uygulanacak ücret tarifeleri:

NİKAH PROGRAMI ÜCRET TARİFESİ
PAKETLER ÜCRETLER
FOTOĞRAF ADET ÜCRETİ 5-TL
NİKAH KAMERA ÇEKİMİ 125-TL
KAMERA ÇEKİMİ+40 FOTOĞRAF+ALBÜM+CD 225-TL
KAMERA ÇEKİMİ+30 FOTOĞRAF+ALBÜM+CD 200-TL
KAMERA ÇEKİMİ+20 FOTOĞRAF+ALBÜM+CD 175-TL
KAMERA ÇEKİMİ+10 FOTOĞRAF 150-TL
40 FOTOĞRAF+CD+ALBÜM 175-TL
30 FOTOĞRAF+CD+ALBÜM 135-TL
20 FOTOĞRAF+CD+ALBÜM 100-TL
SEÇME 10 FOTOĞRAF 50-TL


Yukarıdaki tarifeler üzerinden hizmet sunulacak ve kiracı bu fiyatların üzerinde satış yapamayacaktır.
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR