KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Kuşadası Belediyesine ait büfeler kiraya verilecektir

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01009690
Şehir : Aydın / Kuşadası
Semt-Mahalle : DAVUTLAR MAH. / KUŞADASI
: 56
Yayınlandığı Gazeteler

DAVUTLAR EKSPRES 08.06.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
DAVUTLAR EKSPRES 17.06.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Davutlar,2740 Ada,2745 Parsel, 56 m2, Büfe
İşin Yapılacağı Yer
:
Kuşadası/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kuşadası Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI

Kuşadası Belediye Başkanlığından;
İhale İli :Aydın
İlçesi :Kuşadası
Kurum :Kuşadası Belediye Başkanlığı
İşin Adı / Konusu/Cinsi :Taşınmaz kiralama işi.
İhale onay Tarihi ve Sayısı :29.05.2019 Tarih, E-654 Sayılı yazı
Encümen Karar Tarihi ve Sayısı :30.05.2019 Tarih ve 1029 Sayılı Encümen Kararı
İhale Tarihi & Saati :20.06.2019 & 10:00’dan itibaren
İhale Usulü :2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göreTAŞINMAZ KİRALAMA LİSTESİ

Sıra No ADRES KAPI NO ADA / PARSEL ALAN (M2) YILLIK MUAMMEN
KİRA BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) (%3 ) KİRA
SÜRESİ
İHALE SAATİ ÖDEME ŞEKLİ
1 Davutlar Mahallesi Osmangazi Caddesi 35. Sokak 88 2740 ada 2745 parsel Batısı 6m2 kapalı alan, 50m2 açık alan (BÜFE) 45.000,00TL
1.350,00TL

3 YIL

10:00
Üçer Aylık eşit taksitler halinde - Dönem Başlarında
Peşin Ödeme
2 Davutlar Mahallesi Osmangazi Caddesi 35. Sokak 90 2740 ada 2745 parsel Batısı 6m2 kapalı alan, 50m2 açık alan (BÜFE) 45.000,00TL
1.350,00TL

3 YIL

10:10
Üçer Aylık eşit taksitler halinde - Dönem Başlarında
Peşin Ödeme
3 Davutlar Mahallesi Osmangazi Caddesi 35. Sokak 92 2740 ada 2745 parsel Batısı 6m2 kapalı alan, 50m2 açık alan (BÜFE)
45.000,00TL

1.350,00TL
3 YIL 10:20 Üçer Aylık eşit taksitler halinde - Dönem Başlarında
Peşin Ödeme

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda liste halinde belirlenmiş BÜFE’lerin kiralanması işi 20/06/2019 tarih, saat 10:00’dan itibaren Kuşadası Belediyesi Encümen Salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre ihalesi yapılacaktır.

Madde2- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Kuşadası Belediyesi, Belediye Başkanlığı Encümen Salonu, Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 3- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Kuşadası Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

Madde 4- İhale şartnamesi ihalenin ayrılmaz parçasıdır.

Madde 5- İhale açık arttırma usulü ile yapılacağından isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 6- İhaleye Katılabilmek için;

a) Kanuni İkametgâh sahibi olmak (İkametgâh il muhabiri/Yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)
b) Nüfus sureti (gerçek kişiler için)
c) Geçici teminat yıllık muhammen bedelin %3’i oranındadır.
d) Şartname alındı makbuzu
e) Başkası adına ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya İlgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,
g) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
h) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ı) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,
i) Kuşadası Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış, Belediyemize vadesi geçmiş borcu yoktur belgesi.
j) İhaleye katılacak şirket ve kişilerin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı olmadığına ilişkin beyan.

Madde 7-Şartname bedeli 250TL (İKİYÜZELLİ Türk Lirası)’dır.

Madde 8-İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile ihale dosyalarını ihale saatinde Belediye Encümeni’ne (İHALE KOMİSYONU) teslim etmeleri zorunludur.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR