ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif taşınmazlar satılacak ve kiraya verilecektir

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İşyerleri ve arsalar
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ KİRA ve SATIŞ İHALE İLANI

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazların kira ve satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Artırma Teklif usulü ile 22/11/2018 Perşembe günü saat 14:30’da Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. Taşınmazlara ait muhammen bedel, geçici teminat ve şartname bedeli aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

KİRA İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR
Sıra No Bağımsız Bölüm No Yüzölçüm m² Yıllık Muhammen Kira Bedeli TL / Yıl Geçici Teminat %3 Şartname
Bedeli (TL)
1 Aziziye İlçesi E 80 Karayolu ( Eski Sümerbank Tesisleri) Üzerinde Bulunan 1/ Zemin Kat 4 Nolu İşyeri 1.150,00 39.800,00 TL 1.195,00 TL 300,00TL
2 Aziziye İlçesi E 80 Karayolu (Eski Sümerbank Tesisleri ) Üzerinde Bulunan 1/ Zemin Kat 5 Nolu İşyeri 1.150,00 39.800,00 TL 1.195,00 TL 300,00TL
3 Yakutiye İlçesi Muratpaşa Mahallesi Erzincankapı Mevkiinde Bulunan İşyeri 16,50 7.200,00 TL 216,00 TL 300,00 TL
4 Yakutiye İlçesi Kuloğlu Mahallesi Ticaret İş Merkezinde Bulunan İşyeri 5,25 1.800,00 TL 55,00 TL 300,00 TL
5 Yakutiye İlçesi Alipaşa Mahallesi Kongre İş Merkezinde Bulunan İşyeri 34,00 3.000,00 TL 90,00 TL 300,00 TL
NOT Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi 3175 ada 8 nolu parselde bulunan 4 ve 5 nolu işyerlerini kiralayan istekli kira süresi boyunca bu işyerlerinin her birinde sigortalı en az 30 işçi istihdam etmek zorundadır.

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR
PALANDÖKEN İLÇESİ OSMANGAZİ MAHALLESİNDE BULUNAN ARSA
Sıra No Ada/Parsel İmar Durumu Yüzölçüm
Pay/Payda Birim m² Bedeli (TL) Muhammen Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat %3
1 5805/1 Ticaret Yençok = 6,50 E=2,50 214,84 1/1 1.800,00 386.712,00 11.602,00
YAKUTİYE İLÇESİ KAVAK MAHALLESİNDE BULUNAN ARSA
Sıra No Ada/Parsel İmar Durumu Yüzölçüm
Pay/Payda Birim m² Bedeli (TL) Muhammen Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat %3
1 3175/6 Ticaret
E=1.20 Yençok=9.50m
450,00 1/1 250,00 112.500,00 3.375,00
2 3175/7 Ticaret
E=1.20 Yençok=9.50m
450,00 1/1 250,00 112.500,00 3.375,00
3 3175/11 Ticaret
E=1.20 Yençok=9.50m
450,00 1/1 250,00 112.500,00 3.375,00
4 3175/12 Ticaret
E=1.20 Yençok=9.50m
450,00 1/1 250,00 112.500,00 3.375,00
NOT 1- Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine bağlı Kereste İmalatçıları Esnaf Odasından Mahrukatçılık yaptığını gösteren Mesleki Faaliyet Belgesi alınacak.
2- Arsaların satış bedelinin % 50’ si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan % 50’ si ise 10 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır.
KÖPRÜKÖY İLÇESİ YAĞAN/ŞEHİTLER MAHALLESİNDE BULUNAN 12 BAĞIMSIZ NUMARALI GARAJ
Bağımsız Bölüm No Ada/Parsel Nitelik Yüzölçüm (m²) Arsa Pay/Payda B. Bölüm (m²) Muhammen Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat %3
12 188/5 Garaj 1.420,35 1/24 59,18125 5.352,69 161,00 TL
ŞARTNAME BEDELİ 300,00 TL’ DİR.

İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 22/11/2018 Perşembe günü saat 13:45’ e kadar teslim edilebilir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

  1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
  2. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek,
  3. Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi,
  4. Tüzel kişi olması halinde faaliyet belgesi
  5. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,
  6. Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
  7. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat (tahmin edilen bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.)
  8. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi)
  9. Ortak girişim olması halinde istenilen belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

10-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
11-Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı, Emlak Şube Müdürlüğünden
temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
12- Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
13- Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil
kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi
14-Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
15- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR