HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Muhtelif taşınmazlar kiraya verilecektir

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.09.2019 09:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı odasında 20/09/2019 Cuma günü toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

SIRA
NO
KOD YERLEŞKE
YERİ
ADA/
PARSEL
KİRA
SÜRESİ
(YIL)
KULLANIM YERİ KULLANIM
AMACI/ ALANI (m²)

TAHMİNİ KİRA
BEDELİ
(YILLIK) TL
GEÇİCİ
TEMİNAT
(%3) TL
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 249 Beytepe 28330-45 3 Öğretim Üyeleri Yemekhanesi Karşısı ATM Yeri Para Çekme Makinası (ATM) 40.500,00 1.215,00 20.09.2019 09:10
2 232 Beytepe 28335-1 3 C Blokları Önü ATM Yeri Para Çekme Makinası (ATM) 51.000,00 1.530,00 20.09.2019 09:20
3 113 Sıhhiye 5882-11 3 Hacettepe Konukevi Altı 6 No'lu ATM Para Çekme Makinası (ATM) 51.000,00 1.530,00 20.09.2019 09:30
4 208 Beytepe 28335-1 3 C Blok Önü ATM Yeri Para Çekme Makinası (ATM) 42.000,00 1.260,00 20.09.2019 09:40
5 145 Sıhhiye 5882-4 3 Gevher Nesibe Yolu Pastane Satış Büfesi Pastane Salonu /69 m² Kapalı Alan, 11 m ² Açık Alan olmak üzere toplam 80 m² 1.020.000,00
+%18 KDV
30.600,00 20.09.2019 09:50
6 153 Sıhhiye 5881-11 3 E Blok Öğrenci Merkezi giriş katında (zemin) bulunan 210,00 m² kapalı alan, 106,00 m² açık alan olmak üzere toplam 316,00 m² alanın kafeterya ve 1. katta bulunan 20,00 m² kapalı alan, 480,00 m² fuaye alanı olmak üzere toplam 500,00 m² alanın kantin yeri olarak, iki yerin birlikte toplamı 816,00 m² alan Kafeterya ve kantin yeri / E Blok Öğrenci Merkezi giriş katı 316,00 m² alanın kafeterya ve 1. katta bulunan 500,00 m² alanın kantin yeri olarak, iki yerin birlikte toplamı 816,00 m² 180.000,00
+%18 KDV
5.400,00 20.09.2019 10:20
7 260 Beytepe 28330-45
27592-17
3 Güzel Sanatlar Fakültesi Yanında Bulunan Konteyner Yeri ile Yeşil Vadi Göleti Yanında Bulunan Konteyner Yerleri Kafe Bistro / 150,04 m² ve 53,7 olmak üzere toplam 203,74 m² 24.000,00
+%18 KDV
720,00 20.09.2019 10:40
8 210 Beytepe 28341-1 3 Makine Mühendisliği Bölümü Kantin/ 9,84 m ² 36.000,00
+%18 KDV
1.080,00 20.09.2019 11:00
9 154 Sıhhiye 5881-13 3 Rektörlük Karşısı Kapalı Otopark İçi Oto Yıkama Yeri /581 m² 84.000,00+
%18 KDV
2.520,00 20.09.2019 11:20
10 219 Beytepe 28337-1 3 Sağlık Merkezi Üst Kısmı Taksi Durağı Taksi Durağı/ 24 m² 64.200,00+
%18 KDV
1.926,00 20.09.2019 11:40
11 105 Sıhhiye 5881-8 3 Çocuk Acili ve Onkoloji Hastanesi Önü Taksi Durağı 78.000,00+
%18 KDV
2.340,00 20.09.2019 11:55
12 106 Sıhhiye 5881-12 3 Erişkin Hastanesi Acili ve Morfoloji Binası Önü Taksi Durağı 78.000,00+
%18 KDV
2.340,00 20.09.2019 12:10
Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı odasında 20/09/2019 Cuma günü toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.
İstekliler kiralamaya ait şartnameleri Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde görebilirler veya beher dosyayı 100,00 TL karşılığında temin edebilirler.
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
1- Kanuni ikametgah belgesi (Gerçek kişiler için)
2- Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi (Bir dilekçe ile ibraz edilecektir)
3- Mevzuat gereği Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge)
a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasına veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) ‘deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4- İmza sirküleri vermesi.
a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtir son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye' de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) ‘deki esaslara göre temin edecekleri belge,
5- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
(Türkiye' de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)
6- Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belge.
Teminat mektupları dışındaki teminatların Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarflarının içinde sunulması gerekmektedir. (Türkiye Halk Bankası A.Ş IBAN NUMARASI: TR 96 0001 2001 5410 0006 0001 07 nolu hesabına )
7-Ticaret Sicili Gazetesi.
8- 5 sıra nolu ihaleye katılım için:
a) Teklifte bulunacak ana firmanın konusunda uzman ve markalaşmış olması (Marka Tescil Belgesini sunması gerekmektedir.)(Yeterlilik-1)
b) İsteklinin faaliyette bulunan ve referans gösterebileceği aynı isim ve markayı taşıyan en az 15 şubesinin olması ve bunları belgelemesi gerekmektedir. (Yeterlilik-2)
c) Firmanın ürün tedarik ettiği fabrikaya ait belgelerin bulunması ve sattığı ürünlerden büyük kısmını kendisinin ürettiğini belgelemesi. (Yeterlilik Belgesi-3)
9- 6 sıra nolu ihaleye katılım için:
a) Firmaya ait tescil edilmiş bir marka isminin en az 2 (iki) işletmede kullanımda olması ve bunu belgelemesi gerekmektedir. (Yeterlilik-1)
b) Firmanın, eğitim kurumlarında en az 3 yıl müddetle kantin veya kafeterya işletme tecrübesinin olması ve bunu belgelemesi gerekmektedir. (Yeterlilik-2)
10- 7 sıra nolu ihaleye katılım için :
a) İsteklinin konusunda uzman ve markalaşmış olması (marka tescil belgesini sunması gerekmektedir.) (Yeterlilik-1)
b) İsteklinin faaliyette bulunan ve referans gösterebileceği aynı isim ve markayı taşıyan en az 8 şubesinin olması ve bunları belgelemesi gerekmektedir. (Yeterlilik-2)
c)İsteklinin kantin (kahve konsepti) işletmeciliği ile ilgili en az 2 yıllık faal işletme tecrübesinin olması ve bunu belgelemesi gerekmektedir. (Yeterlilik-3)
d)ISO 9001:2015,ISO 14001:2015, ISO 22000:2005, ISO 45001:2018 Kalite Yönetim Sistemi Belgelerine sahip olması. (Yeterlilik-4)
e)SCAE (Dünya Spesyalite Kahve Federasyonu) üyesi olması. (Yeterlilik-5)
f) Ankara Ticaret Odası Kantin ve Kafeterya İşletmeciliği Sertifikasına sahip olması. (Yeterlilik-6)

İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun bu kararına itiraz edilemez.
İsteklilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’ nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklif zarflarının içine yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini koyarak ihale saatine kadar Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama
Müdürlüğü’ne belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.
İstekli ihale dökümanını oluşturan belgelerde yer alan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Bu ihaleye ilişkin bilgiler: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü 06100 Sıhhiye-Altındağ/ANKARA,E-posta: takip@hacettepe.edu.tr., Telefon: 0 (312) 305 1034 adresinden alınabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR