ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif işyerleri belediyeden kiraya verilecektir

ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926191
Şehir : Balıkesir / Erdek
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ERDEK 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ ERDEK 14.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Erdek Aşağıyapıcı ve Poyrazlı mahallelerinde işyerleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erdek Belediyesi toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel ve yüzölçümü yazılı 2 adet taşınmaz, 23/01/2019 Çarşamba günü aşağıda belirtilen saatlerde Erdek Belediyesi toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. Talipli çıkmadığı takdirde ikinci ihale 07/02/2019 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde Erdek Belediyesi toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.

MEVKİİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

KULLANIM AMACI

KİRA SÜRESİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

(Aylık/Yıllık )

(Yıllık)

1

AŞAĞIYAPICI MAH.

845

1645M2

İÇKİLİ GAZİNO

3 YIL

25.000TL (YILLIK)

2.500 TL

23/01/2019

2

POYRAZLI MAH.

128

3

276,32M2

İŞ YERİ

3 YIL

2.000TL (AYLIK)

2.400 TL

23/01/2019

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların her birinin kiralama ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır.

2- İstekliler taşınmazların birine, birkaçına veya tamamının ihalesine her biri için ayrı dosya hazırlamak şartı ile teklif verebilirler.

3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki belgeleri idareye vermeleri zorunludur.

3.1) İkametgah belgesi

3.2) Nüfus Kayıt Örneği (T.C. Kimlik Numarasını belirtir.)

3.3) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Nosunu, Tüzel kişilerin Vergi Kimlik Numarasını belirtir belge.

3.4) Geçici Teminat Makbuzu veya bankalarca düzenlenmiş süresiz ve limit dâhili teminat mektubu. ( Yıllık Bedel bedel üzerinden %10)

3.5) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyan.

3.6) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2019 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

3.7) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri.

3.8) Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

3.9) Erdek Belediyesine borcu olmadığını gösterir, idarece düzenlenmiş belge.

3.10) İhale dokümanının satın alındığına dair belge (Belediye veznesine yatırılan makbuz)

3.11) Adli Sicil Kaydı

4- İhaleye katılacaklar ihale tarihinden bir gün önce evraklarını teslim ederek, İÇKİLİ GAZİNO ihalesi için 300TL , İŞ YERİ ihalesi için 60TL Ücret mukabilinde ihale şartnamesini almak zorundadır.

5- Şartname ve Sözleşme Taslaklarını mesai saatleri içinde, her gün Erdek Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

6- İhaleden doğacak olan her türlü vergi ve masraflar müstecire aittir

7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonu kararlarına karşı itiraz edilemez.

8- 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 2886 sayılı Kanun Hükümlerine göre ihaleye katılması yasak olanlar bu ihaleye giremezler.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR