ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mersin/Erdemli'de işyerleri ihale ile kiraya verilecektir

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MERKEZ MAHALLESİ SAİM GÖKÜŞ PARKI İÇERİSİNDEKİ 50B NOLU KAFETERYA, ÇEŞMELİ MAHALLESİ BELEDİYE DÜĞÜN SALONU, TÖMÜK MAHALLESİ BELEDİYE DÜĞÜN SALONUNUN  10 (on) yıllığına kiralanması işidir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Erdemli/Mersin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erdemli Belediye Hizmet Binası 5.katında bulunan Toplantı Odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KİRALAMA İHALESİNE AİT İLAN


Madde 1- İŞİN NEVİ, YERİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI :
Erdemli Belediye Meclisinin 02.01.2019 tarih ve 15 sayılı kararına uygun olarak, Erdemli Belediyesi tarafından kiraya verilen gelir getirici işletmelerden; 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. Maddesine göre açık teklif (pey sürme) usulü ile kiralanması düşünülen ; MERKEZ MAHALLESİ SAİM GÖKÜŞ PARKI İÇERİSİNDEKİ 50B NOLU KAFETERYA, ÇEŞMELİ MAHALLESİ BELEDİYE DÜĞÜN SALONU, TÖMÜK MAHALLESİ BELEDİYE DÜĞÜN SALONUNUN 10 (on) yıllığına kiralanması işidir.
Madde 2-İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :
10 (on) yıllık kiralaması yapılacak işyerlerinin muhammen bedel ve geçici teminatları;
2.1. 50B (numarataj) no.lu kafeterya,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 95.000,00 TL’dir. (Doksanbeşbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 2.850,00TL’dir.(İkibinsekizyüzelli Türk Lirası)
2.2. Çeşmeli Mahallesi Belediye Düğün Salonu,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 75.000,00 TL’dir. (Yetmişbeşbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 2.250,00TL’dir.(İkibinikiyüzelli Türk Lirası)
2.3. Tömük Mahallesi Belediye Düğün Salonu,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 90.000,00 TL’dir. (Doksanbin Türk Lirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 2.700,00TL’dir.(İkibinyediyüz Türk Lirası)
Yukarıdaki muhammen bedellere KDV dahil edilmemiş olup, ihale bedeline KDV uygulanacaktır.
Teminatların 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden birisi olması gereklidir.
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. İdarece alınan teminatlar her ne surette olursa olsun haczedilemez veya üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 3 -İHALENİN USULÜ, YER VE ZAMANI :
İhale 2886 sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü (pey sürme) ile 22/08/2019 tarihinde Perşembe günü,
3.1. MERKEZ MAHALLESİ 50B (numarataj) no.lu Kafeterya : 15:00,
3.2. ÇEŞMELİ MAHALLESİ BELEDİYE DÜĞÜN SALONU : 15.15,
3.3. TÖMÜK MAHALLESİ BELEDİYE DÜĞÜN SALONU :15.30.
Erdemli Belediye Hizmet Binası 5.katında bulunan Toplantı Odasında İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.
Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) ve Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarlaması esastır.
Madde 4-İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER :
İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:
4.1. Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan alınacak kanuni ikametgâh belgesi, (şirketlerde bu belge aranmayacaktır)
4.2. Nüfus cüzdanı Fotokopisi
4.3. Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim,
4.4. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,
4.4.1. Gerçek kişi olması halinde belge aranmaz.
4.4.2.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
4.4.3.Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.5. Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri, tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli imza sirküleri, ortak girişim olması halinde ise, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri,
4.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri,
4.7. Bu şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat belgesi,
4.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde;
4.8.1. Ortaklık beyannamenin düzenlenmesi ve ortaklarca imzalanması,
4.8.2. Ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. Sözleşme noter onaylı olacaktır.
4.8.3. Ortak girişimi oluşturan ortak sayısının üçten fazla olmaması gerekmektedir,
4.9.İdarece belirlenen 150,00 TL ( YüzElli Türk Lirası) tutarındaki ihale şartname bedelini belediye veznesine yatırmalarına ilişkin belge, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
4.10.İhaleye katılmak isteyen Gerçek Kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir.Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)
4.10.1. İhaleye katılmak isteyen Tüzel Kişilerin şirket ortaklarının sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir.Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)
4.11. İlgili birimden alınacak “borcu yoktur belgesi”.
Belediyeye (yapılandırma talebinde bulunanlar hariç) borcu olanlar ile 2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kişiler doğrudan ve dolaylı olarak bu ihaleye katılamazlar.
Madde 5- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI :
İhaleye ilişkin şartname ve diğer belgeler Erdemli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve şartnamede belirtilen 150,00-TL bedel ödenmek suretiyle satın alınabilir. İş bu ihalelere katılmak isteyenlerin ihale dosyasını içeren teklif zarfını 22.08.2019 tarihi saat:12.00 ‘a kadar Kiralama Birimine verebilirler.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilemez.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR