İZMİR İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Menemen, Emiralem–Değirmendere'de kaynak su işletmesi kiraya verilecektir

İZMİR İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
0,50lt/sn Debili Y 517918,38 ; X 4264565,89 Koordinatlı Kazantepe-1 ve 0,20lt/sn Debili Y 517915,83 ; X 4266565,69 Koordinatlı Kazantepe-2 kaynak suyunun kiraya verilmesi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 Konak / İZMİR adresi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU)


“İzmir İli Menemen İlçesi Emiralem – Değirmendere Sınırları İçerisinde Bulunan 0,50lt/sn Debili ve Y 517918,38 ; X 4264565,89 Koordinatlı Kazantepe-1 ve 0,20lt/sn Debili Y 517915,83 ; X 4266565,69 Koordinatlı Kazantepe-2 Olmak Üzere Toplam 0,70lt/sn Debili Kaynak Suyunun Kiraya Verilmesi” işinin, İZSU İhale Yönetmeliği 21.1.a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İdarenin

a) Adresi : Cumhuriyet Bulvarı No:16 35250-Konak/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 232-2932515 / 232-2932398
c) Elektronik Posta Adresi : otasci@izsu.gov.tr


2- İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 0,50lt/sn Debili Y 517918,38 ; X 4264565,89 Koordinatlı Kazantepe-1 ve 0,20lt/sn Debili Y 517915,83 ; X 4266565,69 Koordinatlı Kazantepe-2 kaynak suyunun kiraya verilmesi.
b) Yapılacağı yer :
: “İzmir İli Menemen İlçesi Emiralem – Değirmendere Sınırları İçerisinde Bulunan 0,50lt/sn Debili Y 517918,38 ; X 4264565,89 Koordinatlı Kazantepe-1 ve 0,20lt/sn Debili Y 517915,83 ; X 4266565,69 Koordinatlı Kazantepe-2 Olmak Üzere Toplam 0,70lt/sn Debili Kaynak Suyu
c) Süresi :
Kira süresi kiracı ile yapılacak sözleşme tarihinden itibaren 5 yıldır.

d) Tahmin Edilen Bedeli : 394.000,00.-TL./Yıl.(KDV hariç)

e) Geçici Teminatı : 11.820,00.-TL.

f) Teklif Gçerlilik Süresi : 60 gün

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 Konak / İZMİR adresi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 22/08/2019 günü saat 11:00’dür.

c) İhalenin Usulü : Kapalı Teklif Usulü (İZSU İhale Yönetmeliği/21.1.a)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. 2019 yılında alınmış, Kanuni ikametgah belgesi ve Türkiye’de Tebligat için adres gösterilmesi, Tüzel kişilik ise ticari adresini gösteren ticaret sicil gazetesi,
4.2. 2019 yılı içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2.2. Tüzel kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.2.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin herbirinin (a) veya (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.3.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin sirkülerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.3.3 Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin herbirinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.4 İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.5. İdari şartnamede belirtilen ekte örneği bulunan geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuz,
4.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile noter tasdikli ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları Ortaklık Sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)
4.7. Teklif iadeli taahhütlü mektupla yazılı olarak gönderilecek ise İdari Şartnamenin 16’ncı maddesinin (a) bendi hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş teklif mektubunu da içeren teklif zarfı; teklif açık (sözlü) verilecek ise, İdari Şartnamenin 16’ncı maddesinin (b) bendi hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş yeterlik belgelerini içeren teklif zarfı
4.8. İhale dosyası satın alındığına dair makbuz veya dekont,
4.9. İhale tarihi itibariyle aşağıda belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin (şartname ekindeki örneğine uygun) taahhütname sunulacaktır;
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,
b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,
c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,
d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olan,
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,
f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,
g) İhale tarihi itibarıyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,
ğ) İhale dosyası satın alındığına dair makbuz veya dekont,
i) İdari şartnamenin 13. maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1. İhale dokümanı, İZSU Genel Müdürlüğü İhaleler Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 Kat:3 Konak/İZMİR adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve 50,00-TL (Elli-Türk Lirası) karşılığı İZSU Genel Müdürlüğü Muhasebe Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 Kat:2 Konak/İZMİR adresinden satın alınabilir.
5.2. İhaleye katılmak isteyenler, teklif zarflarını ve yeterlik belgelerini en geç ihale tarihi ve saatine kadar İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 Konak / İZMİR adresinde İZSU Genel Evrak Şube Müdürlüğüne elden teslim edebileceği gibi, aynı adrese teklif mektubu dahil iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da tekliflerini gönderebilirler.
6. Teklif zarflarının ve yeterlik belgelerinin, İZSU Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şube Müdürlüğü’ne ihale saatinden önce ulaştırılması şarttır. Her ne sebeple olursa olsun Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
7. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) kurumuna bağlı TRT-1 televizyonu saat ayarı esas alınacaktır.
8. İdaremiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp-yapmamakta, herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir.
9. İzsu İhale Yönetmeliği’ne www.izsu.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR