SGK İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Menderes, Oğlananası'nda D tipi atölye ve arsası vasıflı taşınmazın 398,95 m² hissesi satılıktır

SGK İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/1-G.M.S. Satış
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İzmir ili, Menderes İlçesi, Oğlananası Mahallesi, Mersinlik mevkii, 59 cilt, 5780 sayfa, 316 ada, 4 parselde kayıtlı, 486,87 m2 yüzölçümlü, D Tipi Atölye Ve Arsa
İşin Yapılacağı Yer
:
İzmir ili, Menderes İlçesi, Oğlananası Mahallesi, Mersinlik mevkii, 59 cilt, 5780 sayfa, 316 ada, 4 parsel
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.06.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Menderes Caddesi No:20 Buca SGM Yerleşkesi B Blok İcra Satış Servisi İhale Salonu Buca/İZMİR
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞAKANLIĞI
İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2019/1-G.M.S. Satış
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun;

TAPU KAYDI:
İzmir ili, Menderes İlçesi, Oğlananası Mahallesi, Mersinlik mevkii, 59 cilt, 5780 sayfa, 316 ada, 4 parselde kayıtlı, 486,87 m2 yüzölçümlü, D Tipi Atölye Ve Arsası vasıflı taşınmazın, 39895/48687 hissesi (398,95 m2).
Taşınmazın tapu kayıtlarında şerh/beyan/irtifak bölümünde 6 adet “Ortak Yer” beyan şerhi ile, İzmir Belediyesi lehine 8 adet “daimi irtifak hakkı” şerhleri bulunmakta olup, taşınmaz bu beyan ve irtifak şerhleri ile birlikte satılacaktır. İhaleye katılanlar tapu kayıtlarını incelemiş ve mevcut haliyle kabul etmiş sayılacaklardır.

İMAR DURUMU: Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/01/2019 tarihli E.1647 sayılı yazısında “Taşınmazın bitişik nizam 1 kat, hmax:9,50 yapılaşma koşullarına sahip küçük sanayi sitesi alanında kalmaktadır.” ifadesine yer verilmiştir.

ÖNEMLİ ÖZELLLİKLERİ: Taşınmaz Oğlananası Atatürk Mh. 3. Cadde No:106 Menderes/İZMİR adresinde yer almaktadır. Satışa konu taşınmaz 20.03.1992 tarihli yapı ruhsatına esas mimari projesine göre; zemin katı 316,26 m2, birinci katı 107 m2 olmak üzere toplam 423,26 m2 dir. Dışarıdan yapılan incelemeye göre parsel sınırında kalan ve vaziyet planında “Çalışma Alanı” olarak gösterilen 8m x 17m ~ 136 m2 alanda, ruhsat ve eklerine aykırı 2 katlı olmak üzere toplam ~ 200 m2 kapalı alana sahip yapı tespit edilmiştir. Taşınmaz Kısıkköy Mobilya Sitesi içerisinde bulunmaktadır.

MUHAMMEN BEDELİ:
Taşınmazın satışa konu 39895/48687 hissesinin muhammen bedeli 983.000,00-TL’dir.
SATIŞ ŞARTLARI:
1-) 1.açık artırma 12.06.2019 günü , saat: 10:30 – 10:40 da Menderes Caddesi No:20 Buca SGM Yerleşkesi B Blok İcra Satış Servisi İhale Salonu Buca/İZMİR adresinde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada teklif edilen en yüksek bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’i ve takip masrafını ve varsa rüçhanlı alacakların tutarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 19.06.2019 günü aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırmada rayiç değerin %50’ı ve takip masrafını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Ancak ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte takip masraflarını da geçmesi şarttır. Şu kadarki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2-) Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulun artırmaya esas rayiç değerinin %7.5’u olan pey akçesini 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.
3-) Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4-) Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım-satım harcı ve diğer tüm masraflar, tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı, tahliye işlemleri ve masrafı alıcıya aittir.
5-) Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergileri ihale bedelinden ödenecektir.
6-) Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal
eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
7-) İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle gayrimenkulün satışına kadar Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi İcra Takip Haciz ve Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
8-) Gayrimenkulun kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup %5 faizi ile tahsil olunur, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezince tahsil olunur.
9-) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
10-) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2019/1-G.M.S. Satış takip dosyası ile Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi İcra Satış Servisine başvurmaları,
11-) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,
ilan olunur. 19.04.2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR