EKMEK DAĞITIM GIDA KENT EKİP.REK.MAT.YAY.TEM.PEY.ÖZEL EĞT.PLAS.SAN.VE TİC.A.Ş.

Manavgat'da muhtelif nitelikteki işletmeler kiraya verilecektir

EKMEK DAĞITIM GIDA KENT EKİP.REK.MAT.YAY.TEM.PEY.ÖZEL EĞT.PLAS.SAN.VE TİC.A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927518
Şehir : Antalya / Manavgat
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ GERÇEK 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AKDENİZ GERÇEK 14.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 adet iş yeri kiraya verilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Manavgat
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ekdağ Ekmek Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
EKDAĞ EKMEK DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

  1. İHALENİN KONUSU: Aşağıda tabloda belirtilen Manavgat İlçesi Türk beleni Kent Ormanı D Tipi Mesire yeri içerisinde bulunan 1 Adet Batı taraf Kır Kahvesi, 1 Adet Batı taraf Kır Lokantası, 1 Adet Survivor Parkuru yanı Büfe-Kafe ve Survivor Parkuru yeri ile 1 Adet Baz İstasyonu altı Büfe-Kafe yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık artırma Usulüne göre Şartname esasları dahilinde ihale suretiyle kiraya verilmesi işidir.


S NO


İLÇESİ


İŞLETME ADI

İLK YIL MUAMMEN BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (%3)
KİRA SÜRESİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ
1 MANAVGAT
(Türkbeleni)
Kır Kahvesi Batı Taraf
(635m2)
48.000,00TL+KDV 1.699,20TL 4+5
YIL
22.01.2019 10.00
2 MANAVGAT
(Türkbeleni)
Kır Lokantası Batı Taraf
(529m2)
48.000,00TL+KDV 1.699,20TL 4+5 YIL 22.01.2019 10.30
3 MANAVGAT
(Türkbeleni)
Survivor Parkuru yanı Büfe-Kafe ve Survivor alanı 30.000,00TL+KDV 1.062,00TL 4+5 YIL 22.01.2019 11.00
4 MANAVGAT
(Türkbeleni)
Baz İstasyonu Altı Büfe-Kafe (20m2) 22.000,00TL+KDV 778,80TL 4+5 YIL 22.01.2019 11.30

  1. Şartnameler Ekdağ Ekmek Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den mesai saatleri içinde görülebilir ve ihale için 100 TL şartname bedeli EKDAĞ A.Ş. Merkez ofisi muhasebe birimine ödenerek şartname temin edilebilir.
  2. Söz konusu ihale Ekdağ Ekmek Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Toplantı Salonunda yapılacaktır.
  3. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN;
4.1 – Kanuni İkametgâhı.
4.2 - Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve / veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)
4.3 – Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.4 – Gerçek kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi.
4.5 - Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge.
(Vakıflar Bankası 100.Yıl Şubesi İBAN:TR 380001500158007285917481 nolu) hesabına yatırılacaktır.
4.6 - İhale dokümanı satış bedelinin Ekdağ Ekmek Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş. Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuz.
4.7 - Noter tasdikli İmza Sirküleri,
4.8 - Adli Sicil Kaydı,
4.9 - Hakkında devam eden veya karar verilmiş(bir mahkeme,icra v.b.) yargı süreci olup olmadığını gösterir belge.(E-Devlet)
4.10 – İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi ( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
TÜZEL KİŞİLERDEN;
4.11 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi.
4.12 - İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
4.13 - İlgili tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.14 – Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.15 - Tüzel kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,
4.16 - Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge.
(Vakıflar Bankası 100.Yıl Şubesi İBAN:TR 380001500158007285917481 nolu) hesabına yatırılacaktır.
4.17 - İhale dokümanı satış bedelinin Ekdağ Ekmek Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş. Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuz.
4.18 - İhaleye katılanın şirket olması durumunda yönetim kurulu üyelerinin her birine ait Adli Sicil Kaydı.
4.19 - İhaleye katılanın şirket olması durumunda hakkında devam eden veya karar verilmiş(bir mahkeme,icra v.b.) yargı süreci olup olmadığını gösterir belge.(E-Devlet)
- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün Ortakları İdare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.
4.20- ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespitte, ihalenin iptalinde ve onayında serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR