TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Malkara/Camiatik mahallesinde bulunan Devlet Hastanesinin kantini İl Sağlık Müdürlüğünden kiralıktır

TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Malkara Devlet Hastanesi Kantin ve Kafeterya
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü  Satın alma Birimi  /4.kat  ihale salonu    100. Yıl Hüseyin Mumcuoğlu Caddesi No:37 Merkez/Tekirdağ  
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
TEKİRDAĞ VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI


Malkara Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Kantin ve Kafeteryaların Kiralama İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri gereğince açık teklif usulü ile ihale yapılarak, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.

1-İhale konusu iş :
Malkara Devlet Hastanesi Kantin ve Kafeterya Kiralama İşi

2-İşin süresi : 24 (yirmi dört) ay
3-İhalenin Yapılacağı Yer :
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma Birimi /4.kat ihale salonu
100. Yıl Hüseyin Mumcuoğlu Caddesi No:37 Merkez/Tekirdağ
4-Kira Tespiti Komisyonca belirlenen tahmini bedeller:
Malkara Devlet Hastanesi Kantin ve Kafeterya Kiralama İşi 12 aylık
tahmini kira bedeli 64.604.00 TL (altmış dört altı yüz dört lira.)
5- İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat:
21/03/2019 günü saat 14:00’ de Malkara Devlet Hastanesi Kantin ve Kafeterya Kiralama İşi ihalesi yapılacaktır.

6- Kantin Alanı:
Malkara Devlet Hastanesi Kantin ve Kafeterya 67,29 m2. dir.
7-İlanda belirtilen iş için İdareden doküman almak zorunludur.(Dekontta hangi iş için olduğu yazılacaktır.)
8-İlanda belirtilen iş için, istekliler katılmak istedikleri işe ait tahmini 12 Aylık Kira Bedelinin %30’si oranında bedeli 19.381,20 TL. ( on dokuz bin üç yüz seksen bir lira yirmi kr.) geçici teminat verilecektir.
9-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)İstekliler Geçici teminatı 12 Aylık Kira Bedelinin %30’u oranında olan tutarı Tekirdağ İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi Halk Bankası Tekirdağ Şubesi TR 64 0001 2009 3040 0005 0000 16 nolu hesabına veya MALKARA Devlet Hastanesi veznesine nakit yatırılabilmektedir.
-Geçici teminat (tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
10- İhaleye katılacaklardan sunulması istenen evraklar şunlardır:

 1. İhale dökümanı satın alındığına dair belge,

 2. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,

 3. Tebligat için adres beyanı, telefon ve fax numaraları,

 4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi;

 • Gerçek kişi olması halinde ikametgah ilmuhaberi ile Nüfus Kayıt Örneğinin aslı ve önlü arkalı kimlik fotokopisi,

 • Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ilan yapıldığı hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge;

 • Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

 • Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakların üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri ile tüzel kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

 1. İhaleye katılacak istekli, kantin işletmeciliği ustalık/kalfalık, gıda, bakliyat, büfe, kantin işletmeciliği kurs bitirme belgesi yada aşçılık belgesi, ihale konusu iş ile ilgili alınmış veya işyeri açma belgelerinden en az birinin aslını veya noter tasdikli örneğini teklif dosyasında sunacaktır. İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise bu maddede istenen belge tüzel kişilikte bordrolu olarak çalışan kişiye ait olacak ve SGK dökümleri ihale dosyasına eklenecektir.

 2. İhaleye katılacak istekli (kendi adı veya şirketi veya şirketleri (şirket ortakları dahil )) daha önce Sağlık Bakanlığında benzer ihale almışsa bunu ihale dosyasında beyan edecektir, eksik veya yanlış beyan tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilecektir. İhale dosyasında, TDMS (sağlık bakanlığı tek düzen muhasebe sistemi) kayıtlarında kendi adı veya şirketi veya şirketleri (şirket ortakları dahil ) adına ihale tarihi itibari Sağlık Tesisi veya Sağlık Kurumlarıyla yapmış olduğu büfe/kantin/kafeterya ihaleleri için vadesi geçen kira borcu olmadığına dair, sözleşmenin yapıldığı Sağlık Tesisi veya Sağlık Kurumundan, onaylı yazı olmalıdır.


11- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Tekirdağ İli Sağlık Müdürlüğü Satın alma Komisyon Başkanlığında bedelsiz görülebilir ve Tekirdağ İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi Halk Bankası Tekirdağ Şubesi TR 64 0001 2009 3040 0005 0000 16 nolu hesaba 100 (yüz)TL yatırarak temin edilebilir veya Malkara Devlet Hastanesi veznesine nakit yatırarak temin edilebilir.
12-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 37inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.
13-Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez
14-Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri alıcısına aittir.
15-İlgili resmi kurumdan SGK borcu yoktur yazısı (sözleşme tarihi itibarı ile bir önceki SGK ödeme son takvimine göre)
16-İlgili resmi kurumdan vergi borcu yoktur yazısını gösterir belge ( sözleşme tarihi itibarı ile)
17-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
18-İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri açık teklif usulü ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR