YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Malatya/Yeşilyurt'ta 3 adet büfe, dükkan kiraya verilecektir

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978378
Şehir : Malatya / Yeşilyurt
Yayınlandığı Gazeteler

BUSABAH 13.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MALATYA SONSÖZ 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait Yakınca Mahallesi Yakınca Meydan Parkında bulunan büfe,  Yakınca Mahallesi Şelale Parkında Bulunan Büfe ve Mollakasım Mahallesi Gaziantep Caddesi No:50/DK12 de bulunan dükkan Belediye Encümeninin 07.03.2019 tarih ve 88 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre 3 yıllığına ihale ile kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.04.2019 11:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
25/04/2019 10:59
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeşilyurt Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MALATYA
YEŞİLYURT BELEDİYESİ

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT 3 ADET TAŞINMAZLARIN 3 YILLIĞINA KİRALANMASI İŞİ

İLAN METNİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Yakınca Mahallesi Yakınca Meydan Parkında bulunan büfe, Yakınca Mahallesi Şelale Parkında Bulunan Büfe ve Mollakasım Mahallesi Gaziantep Caddesi No:50/DK12 de bulunan dükkan Belediye Encümeninin 07.03.2019 tarih ve 88 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre 3 yıllığına ihale ile kiraya verilecektir.

 1. Şartname ve ekleri İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi her bir taşınmazın şartname bedeli 250,00 TL ile temin edilebilir.

 1. İhale 25.04.2019 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11:00’de başlayıp sıra numarası takip edilerek Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

 1. Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

 1. İhale ile kiralaması yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
SIRA NO MAHALLE TAŞINMAZ ADI MUHAMMEN BEDELİ
(1 YILLIK)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH VE SAATİ
ŞARTNAME ÜCRETİ
1 Yakınca Mahallesi Yakınca Meydan Parkı Büfe 30.000,00 TL 900,00 TL 25/04/2019
11:00
250,00 TL
2 Yakınca Mahallesi Şelale Park Büfe 50.000,00 TL 1.500,00 TL
25/04/2019
11:15
250,00 TL
3 Mollakasım Mahallesi Gaziantep Cad.50/DK12 Nolu Dükkan 7.600,00 TL 228,00 TL 25/04/2019
11:30
250,00 TL

 1. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;

İştirakçilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek, ihaleye katılabilmesi için hazırlanacak dosyalar ve istenen aşağıdaki belgeler yukarıdaki listede belirtilen her bir taşınmaz ve ihale için ayrı ayrı dosya ile sunulacaktır.
İsteklilerde aranan şartlar:

 1. İkametgâh ilmühaberi,
 2. Nüfusa kayıtlı tebligata esas adres ( Nüfus Kayıt Örneği),
 3. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 4. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

 1. İmza sirküleri,

- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

 1. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi,
 2. İhale şartnamesini aldığına dair makbuz,
 3. 2886 Devlet İhale Kanunu kapsamında isteklinin daha önce resmi kurum ve kuruluşlardan taşınmaz kiraladığını gösterir sözleşme örneği.
 4. İhaleye katılacak istekliler tahliye taahhütnamesini imzalayarak ihale dosyasında bulundurmak zorundadır. Aksi takdirde ihaleleri geçersiz sayılacaktır.
 5. İhaleye iştirak edecekler şartname alıp, imzalayarak ihale dosyasında bulundurmak zorundadır.

 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.
 2. Kiracı kiraladığı yerde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında gerekli iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür. Sigortasız işçi çalıştırmak gibi Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na muhalif her türlü işlemlerin Belediyemizce tespiti halinde kira sözleşmesi tek taraflı fesih edilecektir.

 1. İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, harçlar, resmi giderler ve diğer giderler istekli tarafından ödenecektir.

 1. İhale üzerinde kalan hakiki/hükmü şahıs kira bedelini peşin olarak Belediye hesaplarına yatıracaktır. Kira vadesi ihale onay tarihini takip eden 30 gündür. Kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümlerine göre Gecikme Zammı alınır. 2 (iki) kira bedelinin üst üste süresi içerisinde yatırılmaması durumunda sözleşme Encümen kararı ile fesh edilir.

 1. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 1. İhalenin onaylanmasına müteakip kiracı ile 3 (Üç) yıllık kira sözleşmesi yapılacaktır.


İhale dosyaları 25.04.2019 tarih ve Perşembe günü saat 10:59’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR