İSTANBUL 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkeme kararıyla satılık kargir dükkan

İSTANBUL 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00836305
Şehir : İstanbul / Bayrampaşa
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 12.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/15 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
602660 TL
Birinci Satış Günü
:
12.09.2018 14:00
İkinci Satış Günü
:
12.10.2018 14:00
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında 4.Sulh Hukuk Mahkemesi B2-332 nolu oda Duruşma salonuÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/15 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI
Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :
TAPU KAYDI: Taşınmaz İstanbul ili Bayrampaşa İlçesi Topçular Mahallesi Ferhatpaşa Çiftliği mevkii 248 ada 59 parsel sayılı 125 m2.miktarlı bahçeli kargir dükkan vasıflı taşınmaz
bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Bayrampaşa Belediye Başkanlığı imarve şehircilik Müdürlüğünün 06/10/2010 tarih 4035 sayılı ile Bayrampaşa Yendoğan Mah. 72 pafta 248 ada 59-parsel sayılı yer21/11/2005 tarih 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Uygulama imar planında bitişik nizam H=11.50 m.(3 kat)bitişik nizam ticaret+Hizmet alanında kalmaktadır.Denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : 1.Taşınmaz Satışa ilişkin dosyada mevcut, Bilirkişi Raporunda Taşınmazlar ;
Bayrampaşatopçular mahallesi zorlu sokak n:39 davakonusu olan 248 ada 59 parsel sayılı arsa üzerindeki 3 katlıdır. Zorlu Sokak N:39 adresindedir.Zemin katı 90 m2 toplam alanı 290 m2.kadardır. Binanın cephesi bakımsız -eskimiş akrlik boya kaplıdır.Bütün katları iş yeri olarak kullanılmaktadır. Binada elektirik ve su vardır bina oldukça eski yıpranmış bir yapıdır. Bütün belediye hizmetlerinden yararlanmaktadırtespit edilmiştir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporuna göre taşınmazların değerlerinintespitinde
Taşınmaz Topçulara Mahallesi 248 ada 59 parsel 'in değeri
Arsa değeri 125 m2.x4,000,00TL. =500,000,00TL.
Bina değeri :200 m2.x354,TL./m2 =102,660,00TL.
Arsa +binadeğeri............................602,660,00TL.(Altıyüzikibinaltıyüzaltmış TL.) takdir edilmiş KDV oranı %8
SATIŞ ŞARTLARI :
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtiliTaşınmazın ihalesi 12/09/2018 ÇARŞAMBAGÜNÜ saat 14,00’ dan - 14,05’ a kadar,
İstanbul Adalet Sarayında 4.Sulh Hukuk Mahkemesi B2-332 nolu oda Duruşma salonuÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 12/10/2018 CUMAGÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı12/10/2018 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032559) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/15 Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %8 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰15 Tapu Alım Harcı, gayri menkullerintahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazların aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazlarlailgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.03/07/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR