GEREDE BELEDİYE BŞK.

Lunapark alanları kiraya verilecektir

GEREDE BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037881
Şehir : Bolu / Gerede
Semt-Mahalle : KİTİRLER MAH. / GEREDE
Yayınlandığı Gazeteler

GEREDE MEDYA TAKİP 10.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
GEREDE MEDYA TAKİP 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gerede Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 20-21-22 Eylül 2019 ve 04-05-06 Ekim 2019 tarihlerinde yapılacak Hayvan Ve Emtia Panayırda kurulacak Lunapark alanın kiraya verilmesi ihalesidir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gerede Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GEREDE BELEDİYESİ TARAFINDAN HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN HAYVAN VE EMTİA PANAYIRINDA KURULACAK LUNAPARK ALANIN KİRAYA VERİLMESİ İHALESİNE AİT İHALE İLANI


Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler:
1.1.İdarenin;

 1. Adı: Gerede Belediye Başkanlığı
 2. Adresi: Kitirler Mah. E. Hükümet Sok. No:2 Gerede/Bolu
 3. Telefon Numarası: 0374 3116700
 4. Faks Numarası: 0374 3116703

1.2.İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu:
Gerede Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 20-21-22 Eylül 2019 ve 04-05-06 Ekim 2019 tarihlerinde yapılacak Hayvan Ve Emtia Panayırda kurulacak Lunapark alanın kiraya verilmesi ihalesidir.
Madde 3- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:
Şartname ve ekleri Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
Madde 4 – İhaleye ilişkin bilgiler, ihale ve Son başvuru tarih ve saatleri ile ihalelerin usulü:
Gerede Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 20-21-22 Eylül 2019 ve 04-05-06 Ekim 2019 tarihlerinde Demirciler Mah. Belediye Su Deposu yanında yapılacak Hayvan Ve Emtia Panayırda kurulacak Lunapark alanın kiraya verilmesi ihalesidir.

 1. Tekliflerin sunulacağı adres: Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü
 2. İhalenin yapılacağı adres: Gerede Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
 3. İhale tarihi: 03/09/2019 Salı günü.
 4. İhale saati: 14:00
 5. Son Başvuru saati: 14:00

İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecektir.
İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri Son başvuru saatine kadar Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur. Başvuru dosyası idarece uygun bulunan ve belgeleri eksiksiz olan istekliler ihaleye katılabilecektir.
Madde 5 – Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları:
Tahmin Edilen Bedel : 22.200,00 TL
Geçici Teminat Miktarı : 6.200,00 TL
İhaleye katılabilmek için gereken şartlar ve belgeler:
İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

 1. Başvuru dilekçesi.
 2. Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.
 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

f.Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Gerede Belediyesine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
g.Belediyemize Emlak V.Çevre Temizlik V., İlan Reklam V. Su, Kira vb. borçlarının bulunmadığına dair belge.
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
GEREDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR