BALIKESİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurtdereli Spor Salonu kantini kiraya verilecektir

BALIKESİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu - BALIKESİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN


1) İl Müdürlüğümüz Kurtdereli Spor Salonu Kantini bir yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilmek suretiyle kiraya verilecektir.
2) Muhammen bedel, geçici teminat aşağıdaki gibidir. (Muhammen bedele %18 KDV , %5 pay ve damga vergisi dahil değildir.)

Tesis Adı Muhammen Bedeli Geçici Teminatı
Kurtdereli Spor Salonu Kantini 37.952,00TL 1.139,00TL


3) Yukarıda belirtilen Kurtdereli Spor Salonu Büfesi ihale edilecektir.
4) İhale 19 Ağustos 2019 Pazartesi Günü saat 10.00’ da İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda yapılacaktır.
5) İhale Şartnamesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler Biriminden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.
6) İhaleye katılacak istekliler istenen belgelerle birlikte 19 Ağustos 2019 Pazartesi Günü günü ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına başvurabileceklerdir.
7) İhaleye katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten telgraf, faks ile yapılan teklifler ve postadaki gecikmeler değerlendirmeye alınmaz.
9) Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
10) 2886 sayılı Kanun ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde sayılanlar ihaleye doğrudan veya dolaylı katılamazlar. Ayrıca, İdareye borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

İSTENİLEN BELGELER:

GERÇEK KİŞİLER İÇİN
a)İkametgâh belgesi, (Türkiye’de kanuni ikametgah olması)
b)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
c)Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza beyannamesi,
e)Vekaleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü,
f)İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminatın ödendiğine dair belge
g)İhalenin ilan edilme tarihi itibariyle alınmış “ Adli Sicil Kaydı yoktur” belgesi (vekaletname ile katılacaklardan da ayrıca istenir)
h)Vergi borcu ve SKG/BAĞKUR prim borcu olmadığına dair belge,
ı) Kayıtlı olduğu İlgili meslek odasından ya da Ticaret Odasından alınacak ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin belge. (Aslı)
j) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,
k)Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca hazırlanan ortaklık sözleşmesi.
l)İhaleye katılmaya yetkili kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında en az 2 yıl kantin/kafeterya/büfe işletmeciliği yaptığını gösterir belge.

TÜZEL KİŞİLER İÇİN
a)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğe temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,( Aslı ya da Noter tasdikli sureti)
b)Yetki belgesi: Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihini içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Aslı ya da Noter tasdikli sureti)
c)İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminatın ödendiğine dair belge veya limit dahili banka teminat mektubu,
d)İhaleye katılmaya yetkili kişinin “ Adli Sicil Kaydı yoktur” belgesi,( İhalenin ilan edilme tarihi itibariyle alınmış olacaktır)
e)İhaleye katılmaya yetkili kişinin ikametgâh belgesi,
f)Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca hazırlanan ortaklık sözleşmesi.
g)Ticaret Sicil Gazetesi,
h)Ticaret Belgesi (2019 yılına ait)
i)Vergi borcu ve SGK/BAĞKUR prim borcu olmadığına dair belge,
j)Kayıtlı olduğu İlgili meslek odasından ya da Ticaret Odasından alınacak ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına ilişkin belge. (Aslı)
l)İhaleye katılmaya yetkili kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında en az 2 yıl kantin /kafeterya/büfe işletmeciliği yaptığını gösterir belge.

İstenen belgeler son üç (3) ay tarihli olacaktır.

Ortak girişimlerde, iş ortaklığını oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgisine göre istenen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İhaleye katılacak istekliler istenen belgelerle birlikte 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü ihale saatine kadar İhale evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir. İhale tarihi ve saatinden sonra getirenler ihaleye kabul edilmeyecektir.

İstekliler, geçici teminat bedelini İl Müdürlüğümüzün Balıkesir Merkez Ziraat Bankası IBAN TR 53 0001 0024 0488 2621 2450 01 nolu hesabına yatıracak olup banka dekontu ve ihalede istenen belgelerini 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü ihale saatine kadar ihale komisyonuna vereceklerdir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR