KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Küçükkuyu Yolcu Terminalinde bulunan müştemilat 3 yıllığına kiraya verilecektir

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00998464
Şehir : Çanakkale / Ayvacık
Semt-Mahalle : KÜÇÜKKUYU KÖYÜ / KÜÇÜKKUYU
Yayınlandığı Gazeteler

AYVACIK 17.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yolcu Terminalinde bulunan müştemilat
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.05.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Başkanlık Makam Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 1. Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Şehit Jandarma Çavuş Emin Pamukçu Sokak No: 2 de Kurumumuza ait Yolcu Terminalinde bulunan müştemilat 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
 2. Taşınmazın kiralama ihalesi Belediye Encümeninden kurulu ihale komisyonu huzurunda, Belediye Başkanlık Makam Odası'nda, 30/05/2019 Perşembe günü saat: 14.00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık İhale Usulü ile artırma yapılarak kiraya verilecektir.
 3. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu

Kanunun 74. Maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine
anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,
Ayrıca;

 1. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
 2. Tebligat için ikametgah belgesi ile, mahalle Muhtarlığından Küçükkuyu Belediyesi sınırlarında son on yıldır ikamet ettiklerine dair ilgili belgeyi,
 3. Gerçek kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen F1 türü yetki belgesi,
 4. Noter tasdikli imza sirküleri,
 5. Geçici teminatı (Tedavüldeki Türk Parası veya Kanunun 26. maddesinin (b) bendine göre belirlenen bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları veya Devlet tahvilleri ve hazine kefaleti haiz tahviller) yatırdıklarına dair vezne makbuz veya teminat mektubu ile ihale doküman dosyası (Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi - Sözleşme Tasarısı- İlan)
 6. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden vadesi geçmiş borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısını,
 1. Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, tüm ortakların tebligat için ikametgah belgesi ile mahalle Muhtarlığından Küçükkuyu Belediyesi sınırlarında son on yıldır ikamet ettiklerine dair ilgili belgeyi vermeleri,
 2. Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

vermeleri şarttır.

 1. İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içersinde ihaleyi alan istekli sözleşme yapmaya yanaşmadığı takdirde ihaleye girerken yatırmış olduğu geçici teminatı ihale kanunu gereğince irad kaydedilecektir.
 2. İlana yazılmayan bilgiler taşınmaz mal kira şartnamesi ve sözleşme tasarısında mevcut olup, istekliler şartnamelerin ve sözleşmenin bütün usul ve esaslarına uymak zorundadır. İhaleye giren gerçek ve tüzel kişiler bütün bu şartları peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Posta ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 3. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 4. İhaleye katılacak olan istekliler ihale dokümanı satın almak zorundadır. İhaleye ait şartname bilgi ve belgeleri Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Eğitim Merkezi Sahil Mh.Süleyman Sakallı Caddesi No: 55 adresinde mesai saatleri içinde görülebilir ve satın alınabilir.
 5. Geçici Teminat Bedeli 3 (üç) yıllık bedel üzerinden alınır. 3 Yıllık Kira Bedeli: 75.600,00.-TL - Geçici Teminatı: 2.268,00.- TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR